MediaWiki:Bad image list/sa

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

अत्र प्रारूपं एवं भवेत् -

केवलम् आवल्यन्तर्गताः विषयाः (* इति चिह्नात् आरभमाणाः पङ्क्तयः) आकलिताः ।

पङ्क्त्यां विद्यमाना प्रथमा परिसन्धिः (link) दोषपूर्णया सञ्चिकया सह परिसन्धिता (linked) स्यादेव । तस्यामेव पङ्क्तौ उत्तरोत्तरं विद्यमानाः परिसन्धयः अपवादिताः ज्ञेयाः, अर्थात् अत्र तेषां पृष्ठानाम् आवलिरेव भविष्यति, येषु एषा सञ्चिका विद्यते ।