MediaWiki:Movepagetext/nan

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!!!FUZZY!!!!FUZZY!!!!FUZZY!!Ē-kha chit ê form> iōng lâi kái 1 ê ia̍h ê piau-tê (miâ-chheng); só·-ū siong-koan ê le̍k-sú ē tòe leh sóa khì sin piau-tê. Kū piau-tê ē chiâⁿ-chò 1 ia̍h choán khì sin piau-tê ê choán-ia̍h. Liân khì kū piau-tê ê liân-kiat (link) bē khì tāng--tio̍h; ē-kì-tit chhiau-chhōe siang-thâu (double) ê a̍h-sī kò·-chiòng ê choán-ia̍h. Lí ū chek-jīm khak-tēng liân-kiat kè-sio̍k liân tio̍h ūi.

Sin piau-tê nā í-keng tī leh (bô phian-chi̍p koè ê khang ia̍h, choán-ia̍h bô chún-sǹg), tō bô-hoat-tō· soá khì hia. Che piaú-sī nā ū têng-tâⁿ, ē-sái kā sin ia̍h soà tńg-khì goân-lâi ê kū ia̍h.

SÈ-JĪ! Tùi chē lâng tha̍k ê ia̍h lâi kóng, soá-ūi sī toā tiâu tāi-chì. Liâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chiah-ê hiō-kó.