MediaWiki:Nocookieslogin/kbd-cyrl

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search

translatewiki.net къигъэсэбэпыр «cookies» цӀыхухэтхэр къигъэцӀыхун щхьэкӀэ. Уэ ар бгъонкӀыфауэ щыт. Хэгъэнэжьи иджыри зэ щӀыж.