MediaWiki:Nosuchsectiontext/sa

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

यः विभागः एव नास्ति, तादृशस्य विभागस्य सम्पादनस्य निश्चयः कृतः भवता/भवत्या । एषः विभागः चालितः अपाकृतः वा स्यात् ।