Mifos:X-validation.msg.GLJournalEntry.debits=5B0=5D.glAccountId.cannot.be.blank/ne

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

पहिलो डेबिटको खाता खाली छोड्न पाइदैन