Osm:Messages.reply.wrong user/th

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

ท่านเข้าระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้ `%{user}' แต่ข้อความที่ท่านกำลังจะตอบกลับไม่ได้ส่งถึงผู้ใช้ดังกล่าว โปรดเข้าระบบใหม่โดยใช้ชื่อผู้ใช้นั้นเพื่อตอบกลับ