Portal:Fa/terminology.json

From translatewiki.net
account
translation"حساب"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
action
translation"کنش، عمل، اقدام، کار"
usage_notes"برای هماهنگی بیشتر از کنش استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
administrator
translation"مدیر"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2023-02-28"
administrators
translation"مدیران"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2022-12-27"
aggregate
translation"انبوه، تجمیع"
usage_notes"در افزونه ترجمه برای گروه پیام استفاده می‌شود مثلا گروه پیام انبوه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-04"
alias
translation"نام‌های مستعار"
@metadata
editors
"Mohammad ebz"
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
aliases
@alias"alias"
@metadata
editors
"Mohammad ebz"
date_modified"2022-04-13"
already
translation"از قبل"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
app
translation"برنامه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
"Mohammad ebz"
date_modified"2022-06-04"
application
@alias"app"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
argument
@alias"arguments"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
arguments
translation"شناسه، شناسه‌ها"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
associated
translation"پیوسته شده"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
authentication
translation"اصالت‌سنجی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
authorization
translation"جواز، جواز دادن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
auto-blocks
@alias"autoblocks"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
autoblock
translation"بستن خودکار، بسته‌شده‌ی خودکار"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
autoblocks
translation"بسته‌شده‌های خودکار، بستن‌های خودکار"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
background
translation"پس‌زمینه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
badge
translation"نشان"
usage_notes"نشانی که برای مقاله‌های خوب و برگزیده استفاده می شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
block
translation"بستن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
blocks
translation"بسته‌شده‌ها، بستن‌ها"
usage_notes"جهت هماهنگی از واژه «قطع» استفاده نشود."
@metadata
editors
"Beginneruser"
"Mohammad ebz"
date_modified"2022-06-04"
boolean
translation"بولی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
bundle
translation"بسته"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
bypass
translation"کنار گذاشتن، دور زدن"
usage_notes"جهت هماهنگی از «کنار گذاشتن» استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
cache
translation"حافظۀ نهان"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
cancel
translation"لغو، لغو کردن، لغو شدن"
usage_notes"برای هماهنگی از «انصراف» استفاده نکنید."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-22"
caption
translation"برنگاشت"
usage_notes"«بَرنگاشت» حروف و کلمات و نقوشی که بر روی تصویر ظاهر می‏شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
categorization
translation"رده‌بندی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
changes
translation"تغییرات"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2022-12-27"
character
translation"نویسه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
chinese
translation"چینی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
claim
translation"خواسته"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-10"
client
translation"کارخواه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
code
translation"کد"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
comma
translation"ویرگول"
usage_notes"در زبان فارسی، لفظ فرانسوی رایج‌تر و البته مصوب فرهنگستان زبان فارسی است."
@metadata
editors
"FarsiNevis"
date_modified"2022-04-23"
command line
translation"خط فرمان"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
commas
@alias"comma"
@metadata
editors
"FarsiNevis"
date_modified"2022-04-23"
commons
translation"ویکی‌انبار"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
concept
translation"مفهوم"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-10"
configuration
translation"پیکربندی، پیکره"
usage_notes"جهت هماهنگی از «پیکربندی» استفاده کنید."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
contribution
translation"مشارکت"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
copy
translation"رونوشت، رونوشت برداشتن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
css
translation"CSS"
usage_notes"نیاز به ترجمه ندارد یک عبارت تخصصی است"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
current
translation"کنون، کنونی، اکنون"
usage_notes"از به‌کارگیری عبارت فعلی جهت هماهنگی پرهیز شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
dashboard
translation"پیشخوان"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2022-12-27"
data
translation"داده‌ها"
usage_notes"بیشتر به صورت جمع باید استفاده شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
database
translation"پایگاه داده"
usage_notes"اگر به صورت جمع بود باید پایگاه‌های داده استفاده شود. یک فاصله بین پایگاه و داده وجود دارد لطفا بدون فاصله استفاده نشود."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
datatype
translation"نوع داده"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-07"
description
translation"توضیح، توصیف"
usage_notes"در افزونهٔ ویکی‌بیس حتماً از «توصیف» استفاده شود."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-01"
deserialize
translation"غیرسری‌سازی، غیرمتوالی‌سازی"
usage_notes"کاری که بر روی داده‌‏ها به‌صورت پشت‌سرهم انجام نمی‏‌شود برای هماهنگی از «غیرسری‌سازی» استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
disambiguation
translation"ابهام‌زدایی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
download
translation"بارگیری"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
e.g.
translation"مثل، مثلاً"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
email
translation"ایمیل"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-03-09"
embed
translation"جاسازی، جاساز شده، جازسازی کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
endpoint
translation"طرف نهایی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
entity
translation"هستار، موجودیت"
usage_notes"لطفاْ برای هماهنگی از «هستار» استتفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
entityschema
translation"طرحوارهٔ هستار"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-07-13"
entry
translation"ورودی، مدخل"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-08"
evaluation
translation"ارزیابی"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-02-25"
export
translation"برون‌بری"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
extension
@alias"plugin"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
failed
translation"شکست خورد"
usage_notes"از عبارت «ناموفق» استفاده نکنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
federation
translation"همبسته، وابسته"
usage_notes"از همبسته استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
feed
translation"جارزن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
fetch
translation"واکشی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-10"
field
translation"قسمت"
usage_notes"بیشتر برای قسمت‌های مختلف یک فرم استفاده می‌شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
filter
translation"پالایه، پالایش کردن"
usage_notes"فیلتر و پالایه هم‌معنی هستند و جهت هماهنگی «پالایه» استفاده کنید."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-08"
fix
translation"درست کردن"
usage_notes"تعمیر استفاده نکنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
format
translation"قالب"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
found
translation"پیدا، پیدا کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
french
translation"فرانسوی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
fulltext
translation"تمام‌متن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
fuzzy
translation"فازی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
get
translation"دریافت"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
graph
translation"نمودار"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
handling
translation"رسیدگی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
hide
translation"نهفتن، پنهان کردن"
usage_notes"اگر گزینه‌ای در فرم بود باید «پنهان» استفاده شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
html
translation"HTML"
usage_notes"نیاز به ترجمه ندارد یک عبارت تخصصی است"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
id
translation"شناسه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
identifier
translation"شناسانه"
usage_notes"مجموعه‌‏ای از نویسه‌‏ها که برای شناسایی در پیام گنجانده می‏‌شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
image
translation"تصویر"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
implementation
translation"پیاده‌سازی"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-03-10"
import
translation"درون‌ریزی"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-03-09"
indefinite
translation"نامحدود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
instead of
translation"به جای"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
interlanguage
translation"بین‌زبانی"
usage_notes"با «میان‌ویکی» فرق دارد"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
interwiki
translation"میان‌ویکی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-08"
invalidate
translation"ابطال، باطل کردن"
usage_notes"در افزونه ترجمه استفاده شده است"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
ip
translation"آی‌پی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
italian
translation"ایتالیایی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
item
translation"آیتم"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-04"
javascript
translation"JavaScript"
usage_notes"نیاز به ترجمه ندارد یک عبارت تخصصی است"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
json
translation"json"
usage_notes"این عبارت تخصصی است نیازی به ترجمه ندارد"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
key
translation"کلید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
label
translation"برچسب"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
language
translation"زبان"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-02-25"
limit
translation"محدوده، محدود کردن، محدود و حد"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
load
translation"بارگیری"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
log
translation"سیاهه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
luxembourgish
translation"لوکزامبورگی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
malayalam
translation"مالایالام"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
malformed
translation"نادرست"
usage_notes"منظور قالب‌بندی نادرست است."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-04"
manual
translation"خودآموز"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
mark
translation"علامت‌گذاری"
usage_notes"لطفاً از واژه نشانه‌گذاری استفاده نشود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-25"
markers
translation"علامت‌گذارها"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-25"
mastodon
translation"ماستودون"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2023-05-22"
match
translation"تطبیق"
usage_notes"برای هماهنگی از «مطابقت» استفاده نکنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
mentees
translation"کارآموزان"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2022-12-27"
mentorship
translation"مربی‌گری"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2022-12-27"
merge
translation"ادغام، ادغام کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
message
translation"پیام"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-03-09"
metadata
translation"فراداده"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-07-22"
mobile
translation"همراه"
usage_notes"به آن عبارت «تلفن» اضافه نکنید."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
modification
translation"اصلاح"
usage_notes"از عبارت تغییر استفاده نشود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
move
translation"انتقال، درحال انتقال، انتقال داده شد"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
moved
@alias"move"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
moving
@alias"move"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
multilingual
translation"چندزبانه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-08"
namespace
translation"فضای نام"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
new
translation"تازه، جدید، نو"
usage_notes"برای هماهنگی بیشتر از جدید استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
nonprofit
translation"غیرانتفاعی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
noticeboard
translation"تابلوی اعلانات"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-02-25"
notification
translation"آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی"
usage_notes"برای هماهنگی از عبارت آگاه‌سازی استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
object
translation"شی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
offline
translation"برون‌خط"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
offset
translation"جابجاسازی، جابجاساز کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
only
translation"فقط، تنها"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
option
translation"گزینه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
override
translation"باطل کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
overwrite
translation"رونویسی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
pages
translation"صفحه‌ها"
usage_notes"از «صفحات» جهت هماهنگی استفاده نکنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
parameter
@alias"parameters"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
parameters
translation"پارامتر، عامل‌"
usage_notes"جهت هماهنگی از «پارامتر» استفاده کنید."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
password
translation"گذرواژه"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2023-11-04"
permission
translation"اجازه، مجوز"
usage_notes"دقت کنید این واژه هم تراز «authorization» است."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
pipe
translation"خط عمودی"
usage_notes"خط عمودی یا | که در صفحه کلید رایانه و موبایل وجود دارد."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
pipe-separated
translation"جداشده توسط خط عمودی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
platform
translation"سکو"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
plugin
translation"افزونه، پسوند"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
polish
translation"لهستانی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
portuguese
translation"پرتغالی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
preview
translation"پیش‌نمایش"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
profile
translation"نمایه، پروفایل"
usage_notes"برای افزونه جستجوی پیچکی باید نمایه استفاده شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
programming
translation"برنامه‌نویسی"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-02-25"
properties
translation"ویژگی‌ها"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
property
translation"ویژگی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-10"
purge
translation"پاک‌سازی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-17"
qualifier
translation"توصیف‌گر"
usage_notes"در افزونه ویکی پایه استفاده شده است"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
query
translation"پرسمان"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
range block
@alias"range blocks"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
range blocked
@alias"range blocks"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
range blocking
@alias"range blocks"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
range blocks
translation"بستن محدوده، بستن‌های محدوده، در حال بستن محدوده، محدوده بسته‌شده"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
redirect
translation"تغییرمسیر"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
references
translation"ارجاعات"
usage_notes"عبارت «منابع» غلط است، لطفاً از «منابع» استفاده نکنید."
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
reload
translation"بارگیری دوباره"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
rename
translation"تغییر نام"
usage_notes"فاصلهٔ بین تغییر و نام رعایت شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
request
translation"درخواست"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-02-25"
reset
translation"بازنشانی، بازنشانی کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
restore
translation"بازگردانی، بازگردانی کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
return
translation"برگرداندن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
reveal
translation"آشکار کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
revision
translation"نسخه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
sandbox
translation"محیط آزمایش، صفحهٔ تمرین"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-07-22"
schema
translation"طرحواره"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
segmentation
translation"قطعه‌بندی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
sent
translation"ارسال، ارسال کردن، ارسال شدن"
usage_notes"از واژه «فرستادن» جهست هماهنگی استفاده نکنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
serialize
translation"سری‌سازی، توالی‌سازی"
usage_notes"کاری که بر روی داده‌‏ها به‌صورت پشت‌سرهم انجام می‏‌شود برای هماهنگی از «سری‌سازی» استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
site
translation"وبگاه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
sitelink
translation"پیوند وبگاه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
slash
translation"خط مورب"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-25"
snak
translation"رسته"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
sort
translation"مرتب، مرتب‌سازی، مرتب کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
source
translation"مبدأ، منبع"
usage_notes"برای ویکی‌متن از متن مبدأ استفاده کنید برای یادکرد یا استنادهی از منبع استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
spanish
translation"اسپانیایی"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-02-13"
specifies
translation"مشخص، مشخص کردن"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
statements
translation"گزاره‌ها"
usage_notes"در ویکی‌پایه به صورت گزاره‌ها ترجمه شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
statistic
@alias"stats"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
statistics
@alias"stats"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
stats
translation"آمار"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
string
translation"رشته"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
subpages
translation"زیرصفحه‌ها"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2023-01-02"
symbol
translation"نماد"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
synchronization
translation"همگام‌سازی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
syntax
translation"نحو"
usage_notes"جهت هماهنگی از نحو استفاده کنید، «دستور» هم غلط نیست"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
sysop
translation"مدیر"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2023-02-28"
talk page
translation"صفحۀ بحث"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
telegram
translation"تلگرام"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-05-03"
template
translation"الگو"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-07-22"
temporary
translation"موقت"
@metadata
editors
"Jeeputer"
date_modified"2024-02-26"
terminologies
@alias"terminology"
@metadata
editors
"Mohammad ebz"
date_modified"2022-04-13"
terminology
translation"اصطلاحات، واژگان، واژه‌گزینی، اصطلاح شناسی"
usage_notes"(اسم)<br> - مجموعه اصطلاحاتی که با یک کاربرد فنی خاص در یک موضوع تحصیلی، شغلی و غیره استفاده می‌شود.<br> - فعالیتی نظام‌مند شامل گردآوری و توصیف و پردازش و ارائة مفاهیم و استانداردسازی و معادل‌یـابی برای آنها"
@metadata
editors
"Mohammad ebz"
date_modified"2022-04-13"
thread
translation"ریسه"
@metadata
editors
"Darafsh"
date_modified"2024-05-03"
token
translation"شناسه"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
topic
translation"مبحث، موضوع"
usage_notes"جهت هماهنگی از «مبحث» استفاده کنید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-06-10"
translatable
translation"قابل‌ترجمه"
usage_notes"بین قابل و ترجمه نیم‌فاصله باید گذاشته شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
type
translation"نوع"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
undelete
translation"احیا"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-15"
underscore
translation"زیرخط"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-25"
undo
translation"خنثی‌سازی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-30"
untranslatable
translation"غیرقابل‌ترجمه"
usage_notes"بین هم فاصله نگذارید"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
update
translation"روزآمد، روزآمد کردن"
usage_notes"مصوب فرهنگستان زبان فارسی است."
@metadata
editors
"FarsiNevis"
date_modified"2022-04-23"
updated
@alias"update"
@metadata
editors
"FarsiNevis"
date_modified"2022-04-22"
updating
translation"روزآمدسازی"
usage_notes"مصوب فرهنگستان زبان فارسی است. گاهی update هم به همین معنا به کار می‌رود."
@metadata
editors
"FarsiNevis"
date_modified"2022-04-22"
upload
translation"بارگذاری"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
url
translation"URL"
usage_notes"یک عنوان تخصصی است و نیاز به ترجمه ندارد در موارد مورد نیاز به صورت «نشانی اینترنتی» ترجمه شود"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-03"
usage
translation"کاربرد"
usage_notes"جهت هماهنگی «استفاده» را به‌کار نبرید!"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
username
translation"نام کاربری"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-06"
valid
translation"معتبر"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-23"
validate
translation"اعتبار‌سنجی"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-05-14"
vandalism
translation"خرابکاری"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
watchlist
translation"فهرست پیگیری"
@metadata
editors
"Arian Ar"
date_modified"2023-10-16"
web application
translation"برنامه تحت وب"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
website
@alias"site"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"
wikimedia commons
@alias"commons"
@metadata
editors
"Beginneruser"
date_modified"2022-04-26"