Portal:Ksh/Hölp met Övversäzonge

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Hölp met Övversäzonge

Wie säät mer för der ein udder andere täschnesche Ußdrog op Platt?

Övverhoup

English Kölsch Aanmärkonge
ein vill maache
broken kappott kappodde -
CAPTCHA <span style="text-transform:uppercase" title="Jät zom Ennjävve, öm ze zeije, dadd ene Minsch vör em Kompjuhter sez">Kaptscha</span>
complete fähdesch
comment Aanmärkong Aanmärkonge aanmärrke
create aanlähje
current aktoäll
currently em Momang
delete fottschmiiße
detail Einzelheit de Einzelheite em eijzelne jenouer ußföhre
domain, internet domain en Domäijn de Domäijns -
edit en Änderong de Änderonge ändere
enable - - aanschallde ennschallde zohlohße
file en Dattei de Datteije afflähje, ennreijsche, vördrahre, vörbränge
finished fähdesch
hash de Prööfsomm de Prööfsomme en Prööfsomm berääschne
mailing list de Meilingleß de Meilingleste -
navigation bar dat Mennüh de Mennühs
offline nidd aam Näz
online aam Näz
operator Rääschezeijsche de Rääschezeijshe -
removal Fottschmiiße - fottschmiiße
remove - - fottschmiiße, fott nämme
replication Dahtebangk-Koppehre - -
replication lag - hengerheer Hingke
repository Reposetohrijom de Reposetohrejje -
repository Sammlong de Sammlonge -
resource Hellefsmeddel Hellefsmeddel -
sandbox Sandkeß Sandkeste -
spreadsheet Rääscheblatt Rääscheblädder -
structure der Opbou - stoktorehre, enndeijle, opboue, zersamme säze
tutorial Aanleijdong Aanleijdonge aanleijde, lihre, beijbränge
verbiage Täx, Wööter, Blahblah - -
violation Verläzong Verläzonge verläze

MediaWiki

English Kölsch Aanmärkonge
ein vill maache
admin
administrator
dä Wikki_Köhbes de Wikki_Köhbeße -
associated namespace
autoconfirmed [user]
block Schpärr Schpärre schpärre
bot [program] dä Bot, dat Bot_Projramm de Bots, Bot_Projramme -
bureaucrat Bürrokraat Bürrokraade Bürrokraate -
comment Kommäntah de Kommäntahre kommäntehre
commit Beidrahch de Beidrähsch beidrahre
commit summary de Änderonge zersammejefaß
config store Schpeijscher för dem Wikki sin Enschtällonge
description Äklihrong Äklihronge äklihre, beschrihve
disambiguation page „(Watt-ėßß-datt?)“-Sigg „(Watt-ėßß-datt?)“-Sigge -
edit de Ännderong de Ännderonge änndere
edit summary -
edit conflict -
editing -
extension Zohsazprojramm Zohsazprojramme -
fallback language de Äsazschprohch de Äsazschprohche -
gadget Zohbehühr Zohbehühr -
gadget Zohbehührdeijl Zohbehührdeijle -
gadget Zohbehührprojramm Zohbehührprojramme -
language fallback de Äsazschprohch de Äsazschprohche als Schprohch enschprenge
namespace et Appachtemang di Appachtemangs -
page de Sigg di Sigge -
parser dä Paaser - paase
path Pahdt de Pahde
portlet -
preprocessor der Vüürbereijder zom Paase - vörbereijde för et Paase
redirect de Ömleijdong de Ömleijdonge ömleijde
revision Väsjohn Väsjohne -
sidebar aan de Sigg - -
special page Exrasigg, Äxtrasigg Extrasigge, Äxtrasigge -
talk Klaaf - klaafe
talk page di Klaafsigg de Klaafsigge -
template di Schablohn de Schablohne -
token dä Makkehrongsschlößel de Makkehrongsschlößelle -
tooltip -
user dä Metmaacher de Metmaacher -
vandalism Kapottmaacherei - -
wikicode [markup] dä Wikkitäx - -
wiki page de Wikkisigg de Wikkisigge -
wikitext [markup] Wikkitäx - -


Mer han e paa Wööter, di kennt der Dorschnettsminsch wall nit, och wann eine johdt Platt kallt un verschteiht, weil dat janz eije Wöht vum MedijaWiki sin, woh mer ons Övversäzonge för jesöhk han, wi mer met däm Teß-Wiki för de Wikipedia op Ripoaresch Platt et ehts aanjefange han:

Ripoarisch English Deutsch français Lëtzebuergesch Limburgs Plattdüütsch Nedersaksies Nederlands Alemannisch
Appachtemang namespace Namensraum espace de noms Nummraum naamruumde Naamruum naamruumte naamruimte Namensruum
Metmaacher
Medmaacher
user Benutzer utilisateur Benotzer gebroeker Bruker gebruker gebruiker Benutzer

Alljemein

Ripoarisch English Deutsch français Lëtzebuergesch Limburgs Plattdüütsch Nedersaksies Nederlands Alemannisch
aanlähje create Kommentar commentaire Bemierkung opmerking
Aanmärkong comment erstellen Créer Uleeën aanmaken Aalege
Einzelheit detail
Rääschezeijshe operator opérateur Operateur operator Operator
Repositorijum Sammlong repository Repository dépôt repository repository Depot
aanschallde enschallde zohlohße enable aktivieren aschalte inschakeln aktiviere

MetaVid

Ripoarisch English Deutsch français Lëtzebuergesch Limburgs Plattdüütsch Nedersaksies Nederlands
Projrammleß bill
clip Clip clip Clip Clip
crop
overly
pan
playline
ressource
sequence
stream Stream flux Stream stream
timeline
transcript Text-Layer
Kopie
couche de texte
transcription
tekstlagen
transcriptie
transcript

Ad Manager

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
ad de Reklahme - -
placement en Plazehrong de Plazehronge plazehre
zone ene Berätt de Berätte -

Article Comments

English Kölsch
ein vill maache
comment de Aanmärkong de Aanmärkonge aamärke

Article Feedback v5

English Kölsch
ein vill maache
comment de Aanmärkong de Aanmärkonge aamärke
inappropriate nit aanjebraach
irrelevant ohne Belang
post ene Beijdraach Beijdrähsch beijdrare
relevant met Belang
review - - nohlohre
reviewed - - nohjelohrt
unreviewed - - nit nohjelohrt
visibility de Seeschbakeid - -
visible seeschbaa

Code Review

English Kölsch
ein vill maache
author dä Schrihver de Schrihver schrihve
CodeReview Projramm-Änderonge verwallde, Projramm-Änderonge nohlohre
Code Signoff flags [1]
comment Kommäntah de Kommäntahre kommäntehre
commit Beidrahch de Beidrähsch beidrahre
commit summary de Änderonge zersammejefaß
ID Kännong de Kännonge
path Pahdt de Pahde
reference [2]
repo, repository Repossetohrejom de Repossetohreje
RepoAdmin, Repository Administration Repossetohrejoms-Verwalldong
review Pröhfong de Pröhfonge pröhfe, pröhve
revision Väsjohn de Väsjohne
signoff et Johdheiße, johdjeheiße
status Schtattos de Schtattos
tag Makehrong de Makehronge makehre

Category Tree

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
Category Tree -

Community Twitter

English Kölsch
ein vill maache
Community Twitter <i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="„Jezwetschere“ - en Zoot öffentlejje Tellejramme aan Jehder_Ein">Twitter</i> för de Jemeinschaff
tweet <i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="„Jezwetschere“ - en Zoot öffentlejje Tellejramme, aan Jehder_Ein">Twitter</i>-Tellejramm

Content translation

See also: https://www.mediawiki.org/wiki/Content_translation/Documentation/FAQ#Glossary

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
annotation en Aanmärkong Aanmärkonge aanmärke, en Aanmärkong maache
Content translation Enhalltssigge Övversäze - Sigge vum Ennhalld övversäze
ContentTranslation Et Zohsazprojramm för et Övversäze vun Ennhallde - -
dashboard

Education Program

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
activity de Aktevvetäht ?
ambassador Bottschaffter
 • campus ambassador
 • online ambassador
associate
disassociate
enroll enndrahre, ennschrihve
enrollment
campus
coordinator dä Verantwootesche, dä Verwallder de Verantwootesche, de Verwallder verantwootesch sin, verwallde
course
disenroll ußdrahre, ußschrihve
disenrollment
education Ußbeldong un Liehre
events (in log)
institution en Ojannisazjuhn Ojannisazjuhne -
instructor lihre
manager dä Verwallder Verwallder verwallde
reviewer
sandbox
student
term
token Zohjangs_Kännong, Kännong för der Zohjang
volunteer
 • online volunteer
 • campus volunteer

Flagged Revisions

See: Translating_talk:Flagged_Revs_extension

Flagged Revisions - API
English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
approved
Flagged Revisions - Flagged Revs
English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
approved
depreciated
editor
patrolled nohjeloort
pristine orschprönglesch
rate Ennschäzong ennschäze, Nohte jävve, beweerte
rating Ennschäzong, Nohte, Berweertong Ennschäzonge, Nohte, Beweertonge -
rewiew nohkike
rewiewer dä Nohkiker de Nohkiker nohkike
sighted nohjelohrt
stable beschtändesch
version de Väsjohn de Väsjohne väsjonehre
Flagged Revisions - Revision Review
English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
approved

Flow

see: https://www.mediawiki.org/wiki/Flow/Nomenclature

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
board de Klaafsigg di Klaafsigge -
coment -
description de Övverseesch de Övverseeschte -
flow -
flow-enabled -
hide - - verschteijsche
moderated -
moderation -
post dä Beijdraach de Beijdrähsch beijdrahre
reply en Anntwoot de Anntwoote -
resolved ällehdesch älehdeje
subscripion -
summary de Zesammefaßong de Zesammefaßonge zesammefaße
suppress - - verschteijsche
titlebar dä Övveschrefftekaßte de Övveschrefftekäßte -
topic dä Klaaf, dä Jeschprähschsfäddem, di Saach, dat Tehma dä Klaaf, di Jeschprähschsfäddeme, di Saache, di Tehme -

Liquid Treads

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
thread ene Jeshprähschßfäddem de Jeshprähschßfäddemme -

MetaVid

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
bill Projrammleß Projrammleßte -
clip -
crop -
overly -
pan -
playline -
ressource -
stream -
timeline -
transcript -

Notifications

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
notification Benohreeschtejong de Benohreeschtejonge benohreeschteje em Alljemeijne, alle
notification Meddeijong de Meddeijonge meddeijle en eijnzel Denge
notice Meddeijong de Meddeijonge meddeijle en eijnzel Denge

Quick Search Lookup

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
panel ene Kaste de Käste -

Notifications

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
notification Benohreeschtejong de Benohreeschtejonge benohreeschteje
notificationa panel Benohreeschtejongskaste Kaste met de Benohreeschtejonge -

Record Admin

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
record ene Dahtesaz de Dahtesäz -

Summary Cards

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
Summary Card en Zesammefaßong de Zesammefaßonge -

Template Data

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
action
alias en zohsäzlesche ov dubbelte Bezeijschnong de zohsäzlesche ov dubbelte Bezeijschnonge
documentation
editor
label en Bezeijschnong de Bezeijschnonge bezeijschne
TemplateData Schablohne_Dahte

Translate

Loor och heh: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Translate&group=page-Help%3AExtension%3ATranslate%2FGlossary&language=ksh&action=page&filter=

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
aggregate message group (aggregate group) -
code map -
discouraging -
encouraging -
forced priority languages -
fuzzy -
fuzzying -
helper language -
language code Schproohcheköözel (Köözel, Köözel för en Schprohch) Schproohcheköözelle (Köözelle, Köözelle för Schprohche) -
mark as reviewed (review) -
mark for translation (re-mark for translation) -
message Täx udder Nohreesch Täxte udder Nohreeschte -
message documentation -
message group Jropp vun Täxte udder Nohreeschte, Nohreschtejropp, Jropp Jroppe vun Täxte udder Nohreeschte, Nohreschtejroppe, Jroppe -
message group description -
message group id Kännong för en Jropp vun Täxte udder Nohreeschte, Kännong för en Nohreschtejropp, Kännong Kännonge Jroppe vun Täxte udder Nohreeschte, Kännonge för Nohreschtejroppe, Kännonge -
message group label der Nahme för en Nohreschtejropp (Nahme, Jroppenahme) -
message handle -
message index -
message key (message identifier, message name) -
message namespace Et Appachtemang för de Täxte un Nohreeschte vum Wikki -
optional message -
ignored message -
outdated translation övverhollte Övversäzong -
primary message group de kleinste Jropp vun Täxte un Nohreeschte (de kleinste Nohreeschtejropp) -
priority languages -
secondary message group -
segmentation -
source language de Quälleschprohch de Quälleschprohche -
source page (original page) de Quällesigg (de Ojinahl_Sigg) de Quällesigge (de Ojinahl_Sigge) -
state Zohschtand -
tagging -
task -
translatable page en övversäbaa Sigg de övversäbaa Sigge -
translatable page source -
translation administrator -
translation aids -
translation editor -
translation memory en Övversäzongsjedääschneß de Övversäzongsjedääschneße -
translation page (translated page, translation subpage) -
translation page template (translation template, page template, translatable page template) -
translation review -
translate tags -
translation tags -
translation unit -
translation unit identifier (unit identifier, translation unit page title) -
translation unit marker (unit marker) -
translation unit page (unit page) -
translation unit source (unit source) -
workflow -
workflow states (message group workflow states) -

Upload Wizard

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
upload wizard et fründlejje Projramm för et Huhlaade

Wiki Lexical Data

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
class de Klaß di Klaßße klaßefezehre
collection de Sammlong de Sammlonge sammelle
concept et Konzäp de Konzäpte -
concept Panel de Konzäp-Schalltfläsch de Konzäp-Schalltfläsche -
definition de Bedüggdeniß de Bedüggdeniß beschrieve, äxpleziehre
definedmeaning de explizeet faßjelaate Bedüggdeniß de explizeet faßjelaate Bedüggdeniße de Bedüggdeniß faßlähje un explezehre
export dä Äxpoot de Äxpoote äxpottehre
expression dä Ußdrok de Ußdrök ußdröke
Data-set dä Dahte-Knubbel de Dahte-Knubbelle -
lexical data de läxekahlesche Dahte
mapping de Zohoodenong de Zohoodenonge zohoodene
meaning de Bedüggdeneß di Bedüggdeneße bedügge
optional kann fott blieve
translation de Övversäzonge de Övversäzonge övversäze

WikiLove

English Kölsch Aanmärkong
ein vill maache
WikiLove päsöhnlesche Aanäkännong, Aanäkännong, e johd Jeföhl

MantisBT

issue 
Aanjelääjeheit, (Saach)
Deutsch: Problem, français: bogue, Lëtzebuergesch: Sujet, Nederlands: melding, Alemannisch: Probläm.

StatusNet

Heh sin e paa besönder Wööter för dat Projramm StatusNet ze övversäze:
notice
en öffentlejje koote Aanköndijung udder Meddeilung, kütt vun einem, jeiht aan jeeder_ein.
message
en prevaate Nohreesch zwesche zwei Lück, kütt vun einem, jeiht aan eine, süht keiner söns.
block
en Sperr. Ene Metmaacher kann jesperrt wääde. Dat kann jeeder met jeedem maache, wat doför sorrsch, dat mer kein @-Antwoode vun dämm jesperrte mieh ze senn kritt. Süch: [3]
unblock
et Sperre wider retuur maache.
silence
e Shtėllääje vun enem Metmaacher. Wöötlesch künnt mer och „der Muhl verbeede“ övversäze. Wä shtelljelaat es, kann nix mieh veröffentleshe. Dat määt mer met Lück, di sesh schwer donävve benämme, un woh mer jläuve moß, dat jeiht esu wigger.
unsilence
et Stėllääje wider retuur maache.
sandbox
ene Metmaacher en der Sandkaste schecke udder shteishe. Met wämm dat jedonn woode es, dä kann zwa jet veröffentleshe, ävver et weet nit öffentlesch ze beloore sin, et kütt nit aan. Mer määt dat met Lück, di sesh donävve benämme.
unsandbox
et en der Sandkaste shteishe wider retuur maache.
post
en Meddeilong veröffentleshe.
timeline
wesse mer noch nit.
Welcome to %$1, @%$2!
e Welkumme, kütt vun enem automattesch Bejröhßungs_Projramm. Dat „@“ määt ene Lengk uß däm_Metmaacher singe Name, esu künne ander Lück drop klecke un dä Täx vum Welkumme belooere. Et sorsh och doför, dat di Meddeilong aan dä neue Metmaacher „jejovve“ weed.

Alljemeine Leß met Wööter

English Kölsch
ein vill maache
''' <strong> </strong>
and un
are ed, bes, sin
it ed, et
is es
custom zohjeschnedde, eije, zopaß
edit Ännderong, Verännderong Ännderonge, Verännderonge änndere, beärrbeijde
kind de Aat, de Zoot, en Manniehr de Aate, de Zoote, de Mannehre -
link dä Lengk de Lengks lengke, verlengke
modify - - änndere, beärrbeijde
moment der Mommang - -
next to drömeröm, en de Nöhde vun
now jäz
of vun
own eije, zopaß
or udder
plain jewöhnlesch, nommahl, simmpel
simple eijfach, eijnfach
simpler eijfacher, eijnfacher
text dä Täx de Täxte, de Täxde -
to ze, zo, zoh
type - - tippe
type de Zoot, en Manniehr, de Aat de Zoote, de Mannehre, de Aate -
understand - - verschtonn
understanding Verschtand, Kappeh - verschtonn
when wann
you mer