ⵜⴰⵙⵖⵍⵜ "Watchlist"‎ ⵙ "ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ"

Jump to navigation Jump to search

ⵜⴰⵙⵖⵍⵜ "Watchlist"‎ ⵙ "ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ"

ⴰⵣⵓⵍ, ⵀⴰⵜⵉⵏ ⵢⵓⴼ ⴰⵏⵙⵖⵓⵍ Watchlist ⵙ ⵓⵎⵓⵖ ⵓⵙⵎⵓⵇⵇⵍ, list=ⵓⵎⵓⵖ , Watch=ⴰⵙⵎⵓⵇⵇⵍ

ⵕⴰⵊⵉ (talk)16:05, 31 July 2016