سلام

Jump to navigation Jump to search

سلام بونوار جان یه کار داشتم این کهمیشه اسم خودتو توی جایی که من و جناب موگویی نوشته بنویسی بعد هم اگه بشه مقالات زیادی درباره قوم لر دارم میشه تو ترجمه اش کنی به لری بویراحمدی با اجازه

علی ساکی گپ مو 08:38, 28 December 2013