nan-Hant?

Jump to navigation Jump to search

Kám thang chhiáⁿ lí sin-chhéng nan-Hant (koh, nan-Latn?), kā Hàn-jī kap POJ ê hoan-e̍k hun-khui? To-siā, pêng-an. – Kaihsu (talk) 21:48, 7 March 2012 (UTC)

Kaihsu (talk)21:48, 7 March 2012