User:Raymond/sanskrit

From translatewiki.net
Jump to: navigation, search
संस्कृतविकिपीडिया संस्कृतभाषायां विद्यमानः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोशः। विकिपीडिया विश्वविज्ञानकोशोयं बह्वीषु भाषासु उपलभ्यते। अस्य सम्पादनं भवद्भिः स्वयमेव कर्तुं शक्यते। सम्पादनविषये साहाय्यार्थं 'लेखसाहाय्यम्' पश्यन्तु। टङ्कनार्थं 'टङ्कनसाहाय्यम्' पश्यन्तु। एतावता ६,११८ लेखाः लिखिताः सन्ति।


संस्कृतविकिपीडिया संस्कृतभाषायां विद्यमानः स्वतन्त्रविश्वविज्ञानकोशः। विकिपीडिया विश्वविज्ञानकोशोयं बह्वीषु भाषासु उपलभ्यते। अस्य सम्पादनं भवद्भिः स्वयमेव कर्तुं शक्यते। सम्पादनविषये साहाय्यार्थं 'लेखसाहाय्यम्' पश्यन्तु। टङ्कनार्थं 'टङ्कनसाहाय्यम्' पश्यन्तु। एतावता ६,११८ लेखाः लिखिताः सन्ति।