Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-library-cf1cdd-Your Wikipedia account no long/zh-hans

From translatewiki.net

您的维基百科账号不再符合使用条款中的资格标准,因此您无法登录。如果您认为您应该能够登录,请发送电子邮件至wikipedialibrary@wikimedia.org。