«بیش‌تر»

Fragment of a discussion from Portal talk:Fa
Jump to navigation Jump to search

خود فرهنگستان هم در جایی که پیرامون «-تر» بحث کرده‌است می‌نویسد «بیشتر» و «کمتر» استثنا ست.

ZxxZxxZ (talk)16:33, 29 November 2011