ਨਵਾਂ ਰੀਵਿਜਨ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

Fragment of a discussion from User talk:Babanwalia
Jump to navigation Jump to search

ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਜੀ

Jimidar (talk)04:55, 1 October 2014

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀ ਉਤਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰੀ ਵਰਕੇ 'ਤੇ ਸੋਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਉ।

Babanwalia (talk)05:03, 1 October 2014

"ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀ ਉਤਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰੀ ਵਰਕੇ 'ਤੇ ਸੋਧ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਆਗਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੇਖ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਉ।"

ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿੰਕ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿਉ ਜੀ।

Jimidar (talk)05:53, 1 October 2014

ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰੀ ਸਫ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। [1]

Babanwalia (talk)07:04, 1 October 2014