سلام

Jump to navigation Jump to search

سلام هر از چندی صفحه را رفرش کن تا تکراری ترجمه نکنی :)

Reza1615 (talk)19:35, 14 May 2014

سلام؛ مگه تکراری هم می شه؟ من از پایین شروع می کنم! شما از بالا :)

Fatemi127 (talk)19:43, 14 May 2014