سلام

Fragment of a discussion from User talk:Fatemi127
Jump to navigation Jump to search

سلام؛ مگه تکراری هم می شه؟ من از پایین شروع می کنم! شما از بالا :)

Fatemi127 (talk)19:43, 14 May 2014