دسترسی مترجم

دسترسی مترجم

فعلا دسترسی مترجم شما را از شما گرفتم. دلیل اینگونه ویرایش‌ها چیست؟ Mardetanha talk 14:15, 7 January 2016 (UTC)
Mardetanha talk14:15, 7 January 2016

حق با شماست ... پوزش میخوام این یک اشتباه بود و بنده متوجه شدم و فکرکنم بیشتر ترجمه های که انجام دادم را واگردانی کردم

Hosseinblue (talk)15:16, 7 January 2016