دسترسی مترجم

حق با شماست ... پوزش میخوام این یک اشتباه بود و بنده متوجه شدم و فکرکنم بیشتر ترجمه های که انجام دادم را واگردانی کردم

Hosseinblue (talk)15:16, 7 January 2016