සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි

Jump to navigation Jump to search

සංවාදය is more pef. But කතාබහ also fine. :)

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව02:50, 16 November 2010