සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි

Jump to navigation Jump to search

සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි

සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි. මේක තනි වචනයක් විඩියට තිබ්බාම කැතයි වගෙයි. සංවාදය නැත්නම් කතාබහ වැඩිය හොඳයි.

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව03:02, 15 November 2010

Thank you for the suggestion. Will go for කතාබහ. !!

Singhalawap16:32, 15 November 2010

සංවාදය is more pef. But කතාබහ also fine. :)

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව02:50, 16 November 2010