සල්ලාපය එච්චර ගැලපෙන්නේ නැ වගෙයි

Jump to navigation Jump to search

Thank you for the suggestion. Will go for කතාබහ. !!

Singhalawap16:32, 15 November 2010

සංවාදය is more pef. But කතාබහ also fine. :)

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව02:50, 16 November 2010