ការបកប្រែ:សន្ទស្សន៍

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:Index and the translation is 50% complete.

សូមស្វាគមន៍មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារ translatewiki.net!

Translatewiki.net សម្រាប់អ្នកបកប្រែ

ផ្នែកនេះមានផ្ទុកឯកសារ អំពីរបៀបប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។

  1. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃជំនួយការបកប្រែ
  2. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃស្ថិតិដែលបានផ្តល់ឲ្យ
  3. ប្រហែលជាសំណួររបស់អ្នក ត្រូវបានឆ្លើយនៅក្នុង FAQ, ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែ សួរប៉ុណ្ណោះ

More detailed help pages of functionality:

  1. Introduction to localisation
  2. Navigating translatewiki.net
  3. Translation guidelines

More specific info can be found on the pages of each supported project.

Translatewiki.net សម្រាប់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍

  1. Overview of provided statistics
  2. How to get a new project into translatewiki.net
  3. Maybe your question is answered in the FAQ, if not just ask.

ការគ្រប់គ្រង translatewiki.net

For information about translatewiki.net site configuration, please see Category:Management.

បកប្រែផ្នែកបន្ថែម