User:NoiX180/Kruna

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Groups

Guides and tools:

Standard

English-Balinese terms compiled by Tjahja.

A

 • add v. = tambeh (Ami)
 • administrator n. = prajuru (pangremba?)
 • again = malih (Ami)
 • allow v. = nglugrain (Asi)
 • also = taler (Ami)
 • anyone = samian anak
 • as (seperti) = kadi, sakadi (Ami)
 • as (sebagai) = pinaka
 • available = kasayagayang (Ami)
 • article = suratan

B

 • block v. = empet
 • bold a. = tebel
 • book n. = cakepan
 • but = nanging
 • by p. = antuk (Ami)

C

 • cancel v. = wangdé (Ami)
 • change v. = uah
 • change n. = uahan
 • cite v. = anggit
 • comment n.= pasaur (Ami)
 • community = sekaa
 • confrim = mastiang
 • content = daging (Ami)
 • contribution = *pituut
 • create v. = kardi (Ami), karyanin, makarya (Ami),
 • creates, creating, created = ngardi
 • current adj. = (sané) mangkin

D

 • database = genah data
 • delete v. = usap
 • deletes, deleting, deleted = ngusapin
 • details n. = *rerincian
 • difference = bina
 • disable = pademang (Asi)
 • discussion = pabligbagan
 • display n. = *tampilan
 • do not = sampunang (Ami)

E

 • edit v. = uah
 • edits, editing, edited = nguahin
 • edit n. = uahan
 • enble = endihang
 • enter v. = dagingin (Ami)
 • error = pikobet
 • expand v. = bétbét
 • email = sewala éléktronik (Ami)
 • every = nyabran (Asi)
 • example = pratiwimba

F

 • failed = nénten prasida
 • fewer than = kirang saking (Ami)
 • file = berkas
 • fill v. = dagingin (Ami)
 • fills, filling, filled = nagingin (Ami)
 • filter = panyaringan
 • find v. = panggih (Ami)
 • not found = nénten kapanggihin
 • forget = lali (Asi)

H

 • help n. = wantuan
 • hide v. = engkeb (sembunyi, bersembunyi)
 • hides, hiding, hid = ngengkebang (menyembunyikan)
 • be hidden = kaengkebang
 • history = babad
 • hist = bbd

I

 • if = yéning (Ami)
 • ignore = campahang
 • in p. = ring (Ami)
 • include = marengang (menyertakan)
 • information n = pidarta
 • italic = séndéh

K

 • keep v. = banggayang (Ami)

L

 • last = pinih untat (Ami), pinih anyar (Ami)
 • like = kadi, sakadi (Ami)
 • link n. = *pranala
 • list = bacakan
 • login = manjing log (Ami)
 • logout = medal log (Ami)

M

 • mark v. = nyihnain
 • match = cocok
 • message = séwala
 • move v. = gingsirang
 • moving / moved = ngingsirang

N

 • name = aran (Ami)
 • namespace = genah aran
 • news n. = orti (Ami)
 • next = salanturnyané
 • not allowed = tan kalugra

O

 • old a. = sué (Ami)
 • on p. = ring (Ami)
 • one = siki
 • or = utawi (Ami), utawa (Ami)
 • own ... = ... ngraga (Ami)

P

 • page = kaca
 • password = kruna sandi
 • photo = potrék
 • place = genah (Ami)
 • portal = kori
 • prefix = pangater (Ami)
 • previous = sadurungnyané
 • protect = saib
 • protecting / protected = nyaib
 • publish = wedar (< sobyah)
 • be published = kawedar (< kasobyahang)

R

 • random adj. = ulah-aluh
 • raw adj. = matah
 • read v. = wacén
 • reason n. = larapan
 • redirect v. = magingsir
 • redirect n. = (kaca) gingsiran
 • related = mapakétan
 • remember = éling (Ami)
 • remove v. = usap
 • retrieve v. = polih (Ami)
 • be retrieved = kapolihang
 • revert v. = wangdé
 • reverts = ngwangdéang
 • review v. = turéksa
 • reset = jumunin ngardi
 • result = pikolih, asil
 • rollback v. = waliang

S

 • save v. = raksa
 • saves, saving, saved = ngraksa
 • be saved = maraksa
 • search v. = rereh
 • section = pahan
 • see v. = cingak
 • show v. = sinahang, édéngang
 • size n. = ageng (Ami)
 • source = wit
 • stop v. = usan (Ami)
 • summary = ringkesan
 • start = awit
 • support v. = sarengin

T

 • tag n. = cihna
 • talk n. = pabligbagan
 • template = mal
 • thumbnail = gambar alit
 • title n. = murda
 • to p. = ka
 • tool n. = piranti (Ami)
 • try v. = indayang (Ami)
 • type n. = soroh
 • two = kalih (Ami)

U

 • undo v. = ulihang
 • unknown = nénten kauningin
 • use v. = anggé (Ami)
 • uses, using, used = nganggé
 • be used = kaanggén
 • user = sang anganggé (Ami)
 • username = peséngan sang anganggé (Ami)
 • update = nganyarin (Ami)

V

 • view v. = cingak
 • visibility = pakantenan (Ami)
 • visible = sinah

W

 • watch v. = awasin
 • watcher n. = sané ngawasin
 • watchlist n. = pangawasan
 • write v. = surat (Ami)

Y

 • you pron. = ragané (Ami)