OpenStreetMap

Jump to navigation Jump to search

אגב, עצה: תגדיר לך חתימה באותיות לטיניות כדי שלאנשים שאינם יודעים עברית יהיה מושג איך לבטא את שמך :)

Amir E. Aharoni (talk)18:58, 13 January 2012