மாதங்களின் பெயர்கள்

Jump to navigation Jump to search

கிரந்தம் தவிர்த்து எழுதுவதையே பெரும்பாலான விக்கிப்பீடியர்கள் விரும்புகிறார்கள். ஆனாலும், சில தொழிநுட்பப் பிரச்சினைகளால் மாதங்கள் போன்றவற்றில் மாற்றங்கள் செய்வதை விரும்பவில்லை. எண்களை மாற்றுவது குறித்து முன்னரே விக்கி சமூகத்தில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது. மேற்சொன்னவாறே உள்ள பிரச்சினைகளாலேயே இது கைகூடவில்லை. எனினும், நீங்கள் இது குறித்து விக்கி சமூகத்துடன் இங்கு உரையாடலாம். நன்றி.

Kanags (talk)14:47, 28 June 2013