જોડણી સૂધાર (જથ્થાબંધ)

Fragment of a discussion from User talk:Dsvyas
Jump to navigation Jump to search

મોડે મોડે ધ્યાન ચડ્યું તે બદલ માફી માંગું છું અશોકભાઈ. હા, બૉટ તો અહિં પણ ચલાવી જ શકાશે, પણ મારે હયાત બૉટ અહિં ચાલશે કે કેમ તે પ્રશ્ન છે. પ્રયત્ન કરી જોઈને તમને જણાવું.

Dhaval (ધવલ) (talk)22:27, 8 August 2012