Jump to content

הסבה לשם פעולה

הסבה לשם פעולה

היי גיא!

אני מבחין שלאחרונה אתה משנה מחרוזות עתיקות שלי למצב של יחיד במקומות שניתן במקום רבים ושם פעולה וכדומה.

אני מעודד את המהלך ומחזק את ידיך, בזמנו הונחיתי לפעול כך למרות שאני לא מאמין בזה כלל והתרגום שאתה מציע הוא המקובל בעיני.

קבל את התנצלותי על העבודה הכפולה, ידי היו כבולות.

אם יש מקומות שתרצה את עזרתי תרגיש חופשי לפנות אלי.

בברכה,

Yaron Shahrabani (talk)21:03, 5 October 2014