Jump to content

שחזורים

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2

במקרה הזה דווקא יש צורך, משום שיש הודעות אחרות דומות שבהן נעשה שימוש ב־GENDER, וצריכה להיות אחידות.

Guycn2 · 13:06, 19 October 2016

בגלל זה מחקתי בכל ההודעות. אם צריך אחידות, המילה "לך" עדיפה מ"לכם".

Doror (talk)13:09, 19 October 2016
יש מקרים שבהם זה יותר מורכב. למשל, בגלל השינוי שלך, יכול היה להיווצר מצב שבו כתוב:

אין באפשרותך לשנות את ההעדפות שלך, מהסיבות הבאות:

  • אין לך הרשאה לערוך את ההעדפות שלך.
  • אתם חסומים מעריכה.

השימוש ב־GENDER בכל המקרים פותר את זה ויוצר לשון אחידה.

Guycn2 · 13:11, 19 October 2016

אוקיי. ולמה שחזרת אותי כשתיקנתי תרגום קלוקל שהיה רשום edits וזה היה כתוב בלשון יחיד? כמו שכתוב בהנחיות לתרגום: "יש להקפיד על תרגום מדויק מאנגלית"

Doror (talk)13:15, 19 October 2016

משום שהניסוח "סימון כל עריכה כמשנית" יותר קצר וברור מאשר "סימון כל העריכות כמשניות". גם הניסוח הראשון הוא תרגום מדויק.

Guycn2 · 13:19, 19 October 2016
 

בהמשך למה שגיא אמר, שים לב לכלל הקובע שהתרגום אינו חייב להיות מילולי, אלא בראש ובראשונה צריך להיות נכון וברור בעברית; זאת, בנוסף לכלל הקובע שהתרגום חייב להיות מדויק.

rotemlissTalk22:02, 19 October 2016