[[MediaWiki:Editusergroup/he]]

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

אני חושב שבמקרה הזה יש סיבה שההודעה המקורית נוסחה באופן הזה: האפשרויות הנפתחות בפני המשתמש שלוחץ על "טעינת קבוצות המשתמש" עשויות להיות "הצגת" הקבוצות (אם אינו מוסמך לשנותן) ועשויות להיות "עריכת" הקבוצות (אם הוא כן מוסמך לשנותן). לכן כדאי להיצמד לנוסח המקורי.

בנוסף, באופן כללי, אני חושב שיש להיצמד למקור, אלא אם כן לשינוי מהניסוח המקורי יש הצדקה שחלה על ההודעה בעברית, אך אינה חלה על ההודעה באנגלית (בפרט, הצדקות שנובעות מהניסוחים הנכונים בשפה העברית). במקרה זה, ההצדקה לשינוי תקפה במידה שווה בעברית ובאנגלית, ולכן יש להיצמד למקור האנגלי.

rotemlissTalk21:47, 5 December 2016

אה, עכשיו הבנתי. הייתי בטוח משום מה שההודעה הזאת מוצגת רק למשתמשים שאינם מפעילי מערכת (כלומר, שבכל המקרים משמעותה "הצגת" הקבוצות). אבל מסתבר שאני טעיתי. תודה על ההסבר.

Guycn2 · 12:42, 6 December 2016