គម្រោង៖ ការបដិសេធ​ទូទៅ

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:General disclaimer and the translation is 100% complete.
TRANSLATEWIKI.NET មិនធានាចំពោះប្រត្សក្សភាពទេ

សូមប្រើការបកប្រែទាំងឡាយនៅលើ translatewiki.net ក្រោមទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លួនអ្នក។ ទោះជាវាមានភាពត្រូវខ្ពស់ តែ​translatewiki.net នៅមិនអាចធានាចំពោះប្រត្សក្សភាពទាំងស្រុងរបស់ការបកប្រែទាំងឡាយដែលមាននៅទីនេះទេ។

Translatewiki.net និងការីកែប្រែទាំងអស់នឹងមិនផ្ដល់ការធានាខុសត្រូវណាមួយទេ ចំពោះខ្លឹមសារណាក៏ដោយ ទាំងមានន័យផ្ទាល់និងប្រយោល ទាំងមានមិនត្រឹមតែដូចមានចែកក្នុងលក្ខន្តិកៈ។ យើងខ្ញុំក៏មិនផ្ដល់ការធារាថាវាអាចប្រើ​សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម ឬសមស្របសម្រាប់ប្រើ​ក្នុងវត្ថុបំណង​ជាពិសេសណាមួយ​ ហើយក៏មិនអាចធានា​ថាខ្លឹមសារទាំងនោះគ្មានកំហុសសោះទេ។