တၢ်တိာ်ကျဲၤ:တၢ်တဟ့ၣ်မူဒါလၢၤဘၣ်

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:General disclaimer and the translation is 100% complete.
TRANSLATEWIKI.NET န့ၣ်အတလီၤတံၢ်လီၤဆဲးခဲလၢာ်ဘၣ်

သူတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံတၢ်လၢ translatewiki.net ဖဲနအဲၣ်ဒိးသူ. ပပၢၤညိၣ်လၢအကကဲတၢ်ကဲဘျုးဘၣ်ဆၣ်ပတဲလီၤတံၢ်တသ့ဘၣ်

Translatewiki.net ဒီးပှၤအဲၣ်ဒံၣ်တၢ်ဖိဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤနီၢ်တခါနီၢ်တမံၤဘၣ်. တၢ်ကွဲးကျိာ်ထံက့ၤတၢ်မ့ၢ်ကမၣ်ကအိၣ်ဘၣ်ဆၣ် တအံၤမ့ၢ်ဝဲပှၤဟ့ၣ်လီၤအသးလၢကမၤစၢၤကျိာ်ထံတၢ်လၢအတၢ်ဆၢကတီအိၣ်အပူၤန့ၢ်လီၤ