Jump to content

בייטים

בייטים

האם השינוי מבתים לבייטים נדון איפושהו? אני זוכר החלטות הפוכות, אם כי אני לא יכול להפנות אליהן

Amir E. Aharoni (talk)14:11, 12 June 2016

לא עשיתי את השינוי בעקבות דיון כלשהו, אבל אני מאמין ששימוש בכתיב "בתים" פשוט לא הגיוני. "בתים" ו"בית" זה פשוט לא מובן ועשוי אף לגרום לבלבול עם המילה house. בנוסף, תמיד בכל מקום כותבים "קילובייט", "מגהבייט" וכדומה, אז למה כשזה בייט אחד זה בית אבל כשזה בתוספת של קילו, מגה וכו' אז זה בייט? לא מובן, צריכה להיות אחידות בזה. בייט זה הרבה יותר ברור, ובכל מקרה, אם זה "בית" אז זה צריך להיות "בית" בכל מצב, כלומר גם "קילובתים" "מגהבתים", שזה ממש לא נראה ברור.

Guycn2 · 18:08, 12 June 2016

זה דבר שצריך לדון עליו, כמו שהעליתי את „תגים” נ׳ „תגיות” לדיון.

Amir E. Aharoni (talk)05:39, 15 June 2016
אפתח דיון היום בוויקיפדיה.
Guycn2 · 12:05, 15 June 2016