Jump to content

חוק

Edited by another user.
Last edit: 19:17, 11 May 2016

בבקשה, filter זה מסנן, rule זה חוק. יש הבדל באנגלית, אז שיהיה גם בעברית.

Amir E. Aharoni (talk)19:14, 11 May 2016
החזרתי את זה ל"חוק", אף על פי שלדעתי המשפט יותר מובן עם הניסוח "מסנן".
Guycn2 · 19:17, 11 May 2016