Jump to content

כלום

Amir E. Aharoni (talk)08:44, 9 April 2016

אמיר, לדעתי במקרה הזה, גם אם לפי כללי האקדמיה זה צריך להיות "לא כלום", צריך לחרוג מהכללים ולכתוב "כלום" בלבד.

הכיתוב הזה משמש לבחירת כל הגרסאות בדף הגרסאות הקודמות, והמילה "לא" מאוד מטעה ומבלבלת.

מעולם לא נתקלתי בביטוי "לא כלום". בנוסף, בכל האתרים והתוכנות שבהם ניתן לבחור או לבטל את הבחירה של כל תיבות הסימון, רשום "כלום" (למשל ב־Gmail).

בנוסף, גוגל תרגום לא כולל את "לא כלום" באף אחת מההצעות שלו לתרגום של "none" (ההודעה המקורית).

יש הרבה הודעות מערכת שהניסוח שלהן שונה מכללי האקדמיה, פשוט כי אף אחד לא מכיר ומבין את הניסוח התקין.

Guycn2 · 09:45, 9 April 2016