Jump to content

משתמש זה

משתמש זה

שלום,

ראיתי שאתה משנה את "המשתמש הזה" ל"משתמש זה". זה לא שגוי, אבל זה מיותר ומגביה את המשלב בלי שום צורך. אני לא הולך לשחזר אותך, אבל בבקשה אל תעשה את זה בסיטונאות.

Amir E. Aharoni (talk)15:28, 5 October 2020

היי. אני לא מתכוון לשנות את זה בסיטונאות, אבל אני חולק עליך בנושא (ה)זה. ההוספה של ה' היידוע במקרים כאלה לדעתי מנמיכה מאוד את המשלב. בפרט, בניסוח כמו "המשתמשת הזאת" לדעתי יש נימה מסוימת של זלזול במשתמשת. גם אני מתנגד למשלבים גבוהים מדי, אבל "משתמש זה" או "משתמשת זו" זה לא משלב גבוה מדי, בעוד ש"המשתמשת הזאת" זה משלב קצת נמוך מדי בשביל ממשק המשתמש.

Guycn2 (talk)17:13, 5 October 2020