Jump to content

שחזור

שחזור

שלום,

הרבה מהדברים שאתה עושה פה טובים מאוד, אבל היום נאלצתי לשחזר כמה עריכות. אנא הסבר מדוע הן היו נחוצות.

Amir E. Aharoni (talk)19:00, 5 October 2014
מרבית העריכות שאני עושה הן הימנעות מלשון רבים כשאפשר. לעתים זה עולה לי בלשנות קצת את הניסוח. אבל אני מניח שלך יש יותר ניסיון ממני, ועל כן אני מקבל את הערתך ואשתדל לא לשנות ניסוחים. בברכה,
Guycn2 · 21:06, 5 October 2014