Jump to content

Emoji

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2

האמת שכן, הנחתי שזה יועתק. איך אפשר לתרגם את זה אם לא ככה?

Guycn2 · 10:35, 23 April 2016

להגדיר בכל אתר ואתר או לשכנע את המתכנתים להוסיף את זה לתכנה, כמו תג visualeditor וכיו״ב. את זה עושים בפבריקטור.

Amir E. Aharoni (talk)12:42, 23 April 2016

טוב

Guycn2 · 15:37, 23 April 2016