Jump to content

תרגומי [[MediaWiki:Action-createpage/he]] ־ו[[MediaWiki:Action-createtalk/he]]

האם אתה בטוח בטענה שהעלית שם? למיטב ידיעתי, הודעות מסוג זה מוצגות כאשר ההרשאה הספציפית (createpage או createtalk) אינה קיימת עבור המשתמש, ולא בכל מקרה שבו אין רשות לבצע את הפעולה המבוקשת מסיבה כלשהי. לכן משתמש ללא הרשאה זו אכן אינו מורשה "ליצור דפים" או "ליצור דפי שיחה", ולא רק את הדף הספציפי.

האם בכל זאת קיים מקרה שבו משתמש, שיש לו הרשאה כללית ליצירת דפים/דפי שיחה, רואה הודעה זו? כי אם אין מקרה כזה - יש להחזיר את התרגום המקורי, שהוא מדויק ואינפורמטיבי יותר. (אם יש מקרה כזה, אז יש לשנות גם במקור.)

rotemlissTalk21:31, 17 June 2016

הניסוחים "ליצור דפים" ו"ליצור דפי שיחה" שגויים לפי מה שראיתי. המקרה היחיד שבו נתקלתי בהודעת השגיאה הזאת הוא כאשר ניסיתי ליצור דף מוגן, וכמובן שבמקרה כזה אני לא יכול ליצור רק את הדף הספציפי הזה, אבל אני כן יכול ליצור דפים אחרים.

נסה למשל להיכנס לכאן או לכאן. הדפים הספציפיים האלה מוגנים מפני יצירה, ולכן לא ניתן ליצור אותם, למרות שאתה דווקא כן יכול ליצור דפים בוויקיפדיה באופן כללי כי יש לך את ההרשאות createpage ו־createtalk, אבל אין לך הרשאה לערוך דפים מוגנים (editprotected אם אני לא טועה). במקרה כזה, הניסוח "אין באפשרותך ליצור דפים" יגרום לרושם מוטעה שהמשתמש לא יכול ליצור שום דף, בעוד שהוא לא יכול ליצור רק דפים מוגנים.

אגב, בוויקיפדיה האנגלית שינו את זה מקומית, כנראה מאותה הסיבה. כדאי לשנות במקור האנגלי ל"create this page".

Guycn2 · 22:11, 17 June 2016

מקובל עלי. תודה. אני לא עוסק כרגע בשינויים במקור האנגלי, כדאי לפנות לאמיר בעניין הזה.

rotemlissTalk21:02, 22 June 2016
פניתי אליו.
Guycn2 · 22:39, 22 June 2016