Template:Welcome/i18n/ksw

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Template:Welcome/i18n and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ Welcome/i18n. တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်နၤဆူ translatewiki.net န့ၣ်လီၤ!

နဆးထီၣ်ကျိာ်ထံန့ၢ်လံ.

နဲလဲၤကွၢ် portal လၢနကျိာ်သ့ဝဲလီၤ. လ့ၣ်ခ် အိၣ်လၢတၢ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လ့ၣ်ခ် လၢနသူအီၤန့ၣ်အိၣ်ဝဲလၢမဲညူလၢအိၣ်ဘူးဒီးမဲၣ်ဆ့ၣ်တခါအံၤန့ၣ်လီၤ.

နတၢ်ကျိာ်ထံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကလဲၤအိၣ်ထီၣ်လၢအလီၢ်လၢတသီခံသီ မ့တမ့ၢ် ဘၣ်လၢအနွံသ့န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤ ယဒုးသ့ၣ်ညါလၢဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်ကအိၣ်တချုးလၢနထံၣ်နတၢ်ကျိာ်ထံကဲထီၣ်အသးန့ၣ်တက့ၢ်.

ပဆှၢဂ့ၤဆှၢဝါဘၣ်နၤ ဒီး နတဲဟဲဟးအံၤပှဲၤဒီးတၢ်သးမုာ်. နတၢ်သံကွၢ်မ့ၢ်အိၣ် နလဲၤသံကွၢ်လၢ တၢ်မၤစၢၤ သ့န့ၣ်လီၤ.