Jump to content

הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה, הגבהה

Fragment of a discussion from User talk:Guycn2

אולי ההגבהה לא שיפרה שום דבר מהותי, אבל בעריכה הזאת גם שיניתי את הניסוח מלשון רבים ללשון יחיד, וזה כן שיפור מהותי. כך שההגבהה הייתה רק "על הדרך" ואני לא רואה סיבה למה לא לעשות אותה. הגרסה שלי לא פחות מובנת מהגרסה הקודמת, ואני גם לא רואה איך היא יותר ארוכה.

Guycn2 · 05:05, 25 May 2016

ארבע מילים במקום שלוש זה ארוך יותר.

Amir E. Aharoni (talk)14:08, 12 June 2016