Translating:Old-How to start/gsw

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
translatewiki.net
Yyfierig
Benutzerhandbuech
Translation tutorial
Wie mer aafangt
Lueg au
Ibersetzigsrichtlinie
Offline
FAQ
Hilf
Wie mer aafangt

Gang däne Schritt no zum uf translatewiki.net ibersetze:

 • Leg e Benutzerkonto aa oder mäld Di aa uf translatewiki.net
  • dänk dra, ass des dr Name isch, wu zue dr MediaWiki-Software-Dateie zuegfiegt wird ("@author DyyBenutzername")
 • leg e Benutzersyte aa mit Informatione un Links (z. B. in welene Sproche Du witt ibersetze) with some information and links (what language you are going to translate, ...)
 • setz Dyy Benutzer-Oberflächi uf die Sproch, wu du dra schaffe witt
 • lueg uf dr Sproch-Statussyte, eb s zue Dyyre Sproch scho anderi Ibersetzer git
  • wänn s in Dyyre Sproch anderi Ibersetzer git, nimm Kontakt zuen ene uf un frog si wie Du chasch hälfe
  • wänn s keini git, chasch Du d Wartig vu Dyyre Sproch ibernee. Liis d Dokumäntation un fieg Einzelheite zue dr Statussyte derzue
  • Wänn Du MediaWiki ibersetzesch un s git Ibersetzige in andere Wikis, witt villicht d D Syschtemnochrichte vu Dyym Projäkt importiere. Doderfir chasch e Aatrag stelle uf dr Ufgabe-Syte.
 • stell e Aatrag uf s Ibersetzerrächt
  • wänn du nit eso guet Änglisch chasch, chasch no andere Sproche froge, wu iber em Bearbeitigs-Chäschtli aazeigt wäre as Hilf (Byspil)
 • fang aa ibersetze uf Special:Translate

Offline-Ibersetzige

Uf Special:Translate chasch e Nochrichte-Gruppe au expoprtiere as gettext .po Datei, un offline dra schaffe. Stell sicher, ass Du d .po Datei as UTF-8 spycheresch! Lad s wider zruck uf "translatewiki AT translatewiki DOT net" un gib Dyy Benutzername vu translatewiki.net aa – alli Änderige wäre ihm zuegordnet. Meh Information het s uf Translating:Offline.

Vorschlag wie MediaWiki cha ibersetzt wäre

Stell sicher, ass Du Dyyni Sprochuswahl uf die Sproch yygstellt hesch, wu Du dra schaffsch. Iberstetzer vu andere Projäkt chenne die Lischt ignoriere.

Liis wyter, wänn Du witt meh wisse. Wyterläse isch nit erforderlig, aber s isch besser, wänn du e guet Verständis witt haa vu fortgschrittenere Lokalisierigs-Features. Ibersetz zerscht emol e paar Täg un chumm wider, wänn Du dänksch, ass Du meh Informatione bruchsch.

Obacht: ibersetz Links, Namensryym un Nochrichte wie si sin un wych nit meh wie netig vu dr Ursprungsnochricht ab!