Dịch: MediaWiki/Thống kê theo thời gian

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:MediaWiki/Statistics in time and the translation is 100% complete.

Trang này cung cấp một cái nhìn tổng quan về số lượng ngôn ngữ đã vượt qua cột mốc dịch thuật nào đó theo thời gian, dựa trên số liệu báo cáo về Dịch:Nhóm thống kê. Vào cuối mỗi tháng các số liệu thống kê sẽ được cập nhật. Các thống kê được viết bằng tiếng Anh.

Trước tháng 12 năm 2007 chỉ phần trăm của tất cả các thông điệp lõi đã dịch là được báo cáo.

Cuối tháng Ngôn ngữ Thường dùng nhất 98 % % Nhân 90% % Các mở rộng Wikimedia 90% % Các mở rộng 65% %
tháng 11 2013 383 144 89 15 35
tháng 12 2012 378 159 97 18 38
tháng 12 2011 360 136 84 20 43
2010 (goals) 170 105 65 50
tháng 12 2010 338 183 87 37 40
tháng 9 2010 331 176 53.17 84 25.38 39 11.78 38 11.48
tháng 8 2010 331 169 51.06 83 25.08 40 12.08 39 11.78
tháng 7 2010 332 162 48.80 82 24.70 36 10.84 39 11.75
tháng 6 2010 329 161 48.94 83 25.23 34 10.33 39 11.85
tháng 5 2010 329 159 48.33 85 25.84 29 8.81 39 11.85
tháng 4 2010 329 158 48.02 84 25.53 30 9.12 40 12.16
tháng 3 2010 327 156 47.71 85 25.99 31 9.48 39 11.93
tháng 2 2010 327 154 47.09 82 25.07 31 9.48 39 11.92
tháng 1 2010 326 153 46.93 82 25.15 32 9.82 40 12.27
2009 (goals) 130 90 50 30
tháng 12 2009 323 147 45.51 82 25.39 44 13.62 39 12.07
tháng 11 2009 333 141 42.34 79 23.72 32 9.61 35 10.51
tháng 10 2009 327 129 39.45 81 24.77 24 7.43 35 10.70
tháng 9 2009 325 125 38.46 80 24.62 23 7.08 35 10.77
tháng 8 2009 327 122 37.31 82 25.08 37 11.31 34 10.40
tháng 7 2009 330 119 36.06 77 23.33 31 9.39 31 9.39
tháng 6 2009 330 113 34.24 75 22.73 30 9.09 30 9.09
tháng 5 2009 330 98 29.70 76 23.03 36 10.91 30 9.09
tháng 4 2009 326 106 32.52 74 22.70 35 10.74 30 9.20
tháng 3 2009 324 91 28.09 73 22.53 33 10.19 31 9.57
tháng 2 2009 322 82 25.47 73 22.67 33 10.25 28 8.70
tháng 1 2009 322 113 35.09 71 22.05 25 7.76 23 7.14
2008 (goals) 120 90 50 20
tháng 12 2008 322 109 33.85 68 21.12 36 11.18 21 6.52
tháng 11 2008 322 102 31.68 64 19.88 26 8.07 16 4.97
tháng 10 2008 321 102 31.78 61 19.00 24 7.48 19 5.92
tháng 9 2008 320 92 28.75 62 19.38 34 10.63 19 5.94
tháng 8 2008 318 112 35.22 67 21.07 29 9.12 18 5.66
tháng 7 2008 317 115 36.28 72 22.71 29 9.15 19 5.99
tháng 6 2008 316 110 34.81 68 21.52 18 5.70 16 5.06
tháng 5 2008 313 112 35.78 66 21.09 16 5.11 20 6.39
tháng 4 2008 313 106 33.87 63 20.13 33 10.54 17 5.43
tháng 3 2008 311 95 30.55 62 19.94 25 8.04 14 4.50
tháng 2 2008 310 83 26.77 59 19.03 24 7.74 11 3.55
tháng 1 2008 307 73 23.78 55 17.92 17 5.54 9 2.93
tháng 12 2007 302 48 15.89 50 16.56 11 3.64 7 2.32
tháng 11 2007 287 - 44 15.33 - -
tháng 10 2007 285 - 43 15.09 - -
tháng 9 2007 283 - 36 12.72 - -
tháng 8 2007 277 - 28 10.11 - -
tháng 7 2007 275 - 36 13.09 - -
tháng 6 2007 275 - 32 11.64 - -
tháng 5 2007 275 - 31 11.27 - -
tháng 4 2007 273 - 27 9.89 - -
tháng 3 2007 267 - 25 9.36 - -
tháng 2 2007 267 - 25 9.36 - -
tháng 1 2007 267 - 23 8.61 - -
tháng 12 2006 266 - 25 9.40 - -