Project:Kalakawan nin Pribasidad

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 100% complete.


Pangkagabsang Sikloan

Ining pinapasunod personal na minasakop sa mamansayang impormasyon na kinokolekta o tinatago sa translatewiki.net sa laog kan tagapatsirbe kaini na igwang relasyon sa proyekto asin kan komunidad kaini. Translatewiki.net nangongolekta asin nagsasaray nin dikiton na mamansayang personal na impormasyon na kinakaipo tanganing mapanoan an pangangaipong operasyonal kan mga proyekto.

An publiko asin an natural na pakikipagtabangan sa mga proyekto

An Translatewiki.net pinagtarabangan na maimuntar sa paagi kan saiyang mga paragamit na ginagamit an MediaWiki software. An siisay man na pinagtawanan nin pagtugot na magliwat mapuwedeng magliwat kan mga pahinang pinagliliwatan sa laog kaining sityo mantang siya nakalaog na bilang sarong rehistradong paragamit. Sa paggibo kaini, an mga paraliwat minamuntar nin sarong publisadong dokumento, asin sarong pampublikong talaan kan lambang tataramon na idinadagdag, ibinabawas, or ibinabago. Ini sarong pampublikong gibo, asin an mga paraliwat mansadong bisto kan publiko bilang iyo an awtor kan mga pagbabago. Gabos na mga kontribusyon hinimo sa proyektong ini, asin an gabos na pampublikong impormasyong yaraon mapanungod kan saindang mga kontribusyon, daeng-bawiang pinaglisensiyahan asin libreng makokopya, paningliton, o gamiton otro asin adaptaron kan ikatolong mga partido na igwang kadikit sanang mga restriksyon.

Mga aktibidades sa translatewiki.net

Sa pankagabsan, ining Kalakawan aplikable sana sa pribadong impormasyon na isinasaray o itinatago kan translatewiki.net na bako nganing nakahaya sa publiko.

Mga interaksyon sa translatewiki.net na bakong sinasakop kaining Pinapasunod minabali, alagad bakong limitado sa, mga aspeto nin paghahalukat asin pagliliwat nin mga pahina, sa paggamit kan wiki "e-surat na paragamit" na punksyon. Ining mga interaksyon puwedeng minapahayag kan IP address kan kontributor, asin posible pa an ibang mga personal na impormasyon, na bakong diskriminado sa pankagabsang publiko, o sa espisipikong mga grupo kan mga nagboluntaryo na naggigibo uyon sa sadire sana sa translatewiki.net.

An mga paragamit man nagkakaigwa nin interaksyon sa lambang saro sa luwas kan translatewiki.net, sa paagi ni e-surat, IRC or ibang pakipag-estoryahan, o sa independenteng mga websityo, asin dapat na magmangno sa kadelikaduhang imbuwelto, asin an saindang personal na pangangaipo para pribadong kamugtakan, bago pa man gagamiton ining mga kapaagihan sa komunikasyon.

Mga Panindog nin paragamit asin pagigin awtor

Translatewiki.net minahagad sa mga paraliwat na magrehistro sa websityong ini, dawa na ngani may laeng mga pahina na mapupuwedeng pagliwaton dawa dae nakalaog na igwa nin sarong paragamit-na-ngaran, na sa kasong ini sinda pagmimidbidon sa paagi kan network IP address. An mga paragamit na nagparehistro pinagmimidbid sa paagi kan saindang piniling paragamit-na-ngaran. An mga paragamit minapili nin sarong sikretong panlaog, na tinatago asin pinaggagamit sa pagberipikar sa integridad kan saindang panindog. Laen kun ini pinaghahagad kan ley, mayong persona na dapat magbuyagyag, o may pagkaaram sa paglantad, dawa arin sa pansikretong panlaog kan paragamit asin/o kokies na pinagsupang sa pagmidbid nin sarong paragamit. Matapos na maimukna, an mga panindog kan paragamit dae paghahaleon, laen lang kun nagkaiwa nin minadanay na malisyosong intensyon, siring na ini paghuhusgaran kan istap nin tranlatewiki.net. Ini mapuwedeng magin posible para sa sarong pangaran-nin-paragamit na pagliliwaton. Translatewiki.net dae minagarantiya na an sarong pangaran-nin-paragamit mapuwedeng pagliwaton kun hinahagad.

Katuyuhan kan koleksyon kan pribadong impormasyon

Translatewiki.net minalimita sa koleksyon kan personal na namimidbidan na datos kan paragamit sa mga katuyuhan na nagsisirbe nin karahayan kaining mga proyekto, kabali na alagad bakong limitado sa mga minasunod:

  • Tanganing mapapusog an pampublikong paninindogan kan proyekto. Translatewiki.net minabisto na an arinman na sistema nanggad bukas tanganing magtutugot sa pinakahalangkawon na posibleng partisipasyon kan kagabsang publiko na puwede man na magin huyagon sa siyertong klase nin pan-aabuso asin kontra produktibong pag-uugali. An Translatewiki.net nag-establisa nin sarong bilang kan mga mekanismo tanganing maibitaran o maremedyuhan maabusong mga aktibidades. Por ehemplo, kunsuarin iniimbestigahan an abuso sa sarong proyekto, kabali na an suspetsadong paggamit kan malisyosong "sockpuppets" (duplikadong mga panindog), bandalismo, pananakot kan ibang mga paragamit, o pangungulit na pag-uugali, an mga IP address kan mga paragamit (naggigikan dawa sa arin man na idtong mga talaan o gikan sa mga rekord na yaon sa datos-sarayan) mapupuwedeng gamiton sa pagmidbid kan pinaggigikanan kan mga abusadong pag-uugali. Ining impormasyon mapupuwedeng ipagheras kan mga paragamit na igwang nin administratibong awtoridad na pinagsusugo sa pagprotekta kan mga proyekto.
  • Tanganing makapagtao nin estadistiko sa sityo. Translatewiki.net estadistikong pinagsasampulan an datos kan yanong mga talaan gikan sa mga bisita kan mga paragamit. Ining mga talaan pinaggagamit sa prodyuser kan pansityong estadistikong nin mga pahina; an yanong talaan dae pinaghihimong pampubliko.
  • Tanganing sugpoon an mga problema teknikal. An datos nin talaan mapupuwedeng eksaminaron kan mga paragibo sa laog kan kurso nin pagsusugpo kan teknikal na mga problema asin sa pagsusuyod sa mga raot na ugalion kan mga lawa kan web na nagkukunop sa sityo.

Translatewiki.net puwedeng magkarga nin mga rekursos arog kan JavaScript gikan sa mga panluwas na serbidor, na mapuwedeng maka-apekto sa pribasiya kan paragamit (por ehemmplo Google Adwords o mga pananda nin dakit-taramon). Yaon na sana sa paragamit an pagbawas sa paghuhuyag kan dae kinakaipong mga detalye nin huli sa pagkakarga nin mga rekursos gikan sa mga panluwas na serbidor.

Mga detalye kan pagpirme nin datos

Pangkagabsan na mga Nilalaoman

An IP asin ibang teknikal na impormasyon

Kunsoarin na an sarong bisita naghahagad or nagbabasa nin sarong pahina, mayo nin ibang mga impormasyon an kinokolekta kundi iyo idtong tipikal sanang kinokolekta sa paagi kan mga websityo. An translatewiki.net mapuwedeng masaray nin mga yanong mga talaan kan siring na mga transaksyon, alagad an mga ini dae ipinupublikar.
Kunsoarin na an sarong pahina pinagliwat nin sarong nakalaog na paraliwat, an serbidor patagong isinasaray an kaakbay na impormasyon sa IP address sa laog nin limitadong peryodo nin panahon. Inining impormasyon awtomatikong pinagpupura matapos nin sarong muntadong peryodo. Para sa mga paraliwat na dae naglalaog, an IP address na pinaggamit iyo an pampubliko asin permanenteng pinagpanungod bilang iyo an awtor kan pagliwat. Ini mapuwedeng posible para sa sarong ikatolong partido na magmidbid kan awtor gikan kaining IP address na uyon sa ibang impormasyon na yaon. An paglalaog na igwa nin sarong rehistradong pangaran-nin-paragamit minatugot para sa marhayon na preserbasyon kan pribasiya.

Kokies

An sityo minakaag nin sarong temporaryong kokie sa sesyon sa kompyuter kan bisita kun noaring sarong pahina an pinagbisita. An mga parabasa na mayong intensyon na maglaog o magliwat mapuwedeng ipaglaen ining kokie; ini pinagpupura matapos an sesyon kan kilyawan. Mga kadagdagan na mga kokie mapuwedeng maikaag kunsoarin na an saro minalaog tanganing maimantine an nakalaog na kamugtakan. Kun an saro magtagama nin paragamit na ngaran o sikretong panlaog sa kilyawan niya, an impormasyon na yan ipagtatagama sagkod 30 aldaw, asin ining impormasyon ipagpapadara otro sa serbidor sa lambang pagbisita sa proyektong ini. An mga paraambag na naggagamit nin pampublikong makina na habong maipaghayag an saindang paragamit-na-pangaran sa maarabot pang mga paragamit kan makina minakaipong linigon an mga kokies matapos niyang gamiton.

Historiya nin pahina

An mga niliwat o ibang mga ambag sa proyekto nin mga dakit-taramon, mga pahina nin paragamit, pahina nin olayan asin iba pang mga pahina heneralmenteng pinagtatada sagkod pa man. An pagpupura nin mga teksto gikan sa proyekto bako permanenteng minapura kaini. Normal na an siisay makakatanaw sa dating bersyon kan sarong pahina asin mahiling kun ano an yaon duman. Dawa ngani na an sarong artikulo "pinagpura" na, an sarong paragamit na pinagkatiwalaan na igwa nin harohalangkaw na lebel nin kalangkayan mapuwedeng pa man na mahiling kun ano an pinaghale gikan sa pampublikong patanaw. An impormasyon mapuwedeng mapupurang permanente kan mga indibidwal na igwa nin kalangkayan sa translatewiki.net, alagad laen sa minsanang sirkumstansiya na an translatewiki.net an naghahagad na puraon an materyal kan historiya nin pagliliwat na kasimbagan sa sarong orden kan korte o kaantabay na prosesong legal, mayo nin garantiya na an arinman na permanenteng pagpupura mangyayari.

Kontribusyon kan paragamit

An mga ambag kan paragamit pinagtitiripon-tipon man asin ipinaghuhuyag sa publiko. An mga ambag kan paragamit pinagtitiripon-tipon uyon sa saindang rehistrasyon asin estado nin paglaog. An datos kan mga ambag kan paragamit, arog baga kan mga oras na an mga paragamit nagliliwat asin an numero kan pinagriliwat na saindang hinimo, ihinuhuyag sa publiko sa paagi kan listahan nin mga ambag kan paragamit, asin sa pinagtiripon-tipon na mga porma na pinagpublisa kan ibang mga paragamit.
Mga proyekto sa pagbabasa
Mayo nang ibang impormasyon sa mga paragamit asin ibang mga bisita na nagbabasa nin mga pahina na kinokolekta kundi idto sanang tipikal na pinagkokolekta kan mga talaan kan serbidor sa paagi kan websityo. Laen pa sa yaon sa itaas na hilawon na talaan kan datos na pinagkolekta para sa pankagabsan na mga katuyuhan, an mga bisita sa pahina dae minabuyagyag nin kamidbidan kan bisita sa publiko. An pinagsampolan na hilawon na talaan kan datos mapuwedeng minabale nin IP address kan arinman na paragamit, alagad dae ini binubuyagyag sa publiko.
Mga Proyekto sa pagliliwat
Mga pigriliwat sa mga pahina minimidbid kaiba an paragamit o an network IP address kan paraliwat, asin historiya kan pagliliwat pinagtitiripon sa paagi kan awtor sa sarong listahan nin mga ambag. An arog kaining mga impormasyon magigin permanente na hinuhuyagyag.
Nakalaog na mga rehistradong paragamit:
An nakalaog na mga paragamit dae ibinubuyagyag an saindang IP address sa publiko laen lang sa mga kaso nin abuso, kabali na an bandalismo kan sarong pahina nin wiki na gibo kan paragamit o kan ibang paragamit na igwa nin kaparehong IP address. An sarong IP address nin paragamit pinagsasaray sa serbidor kan translatewiki.net sa sarong peryodo nin panahon, asin mapuwedeng mahihiling sa paagi kan mga administrador kan serbidor asin kan mga paragamit na pinagtawanan kan CheckUser na kalangkayan.
An impormasyon kan IP addres, asin an koneksyon kaini sa arinman na mga paragamit-na-pangaran na nagheras kaini, mapupuwedeng pagbuhian sa irarom kan sambit na mga sirkumstansiya (hilingon sa ibaba).
An mga paraliwat na naggagamit kan pankumpanyang serbidor nin surat gikan sa harong o panteleponong linya na DSL o pankableng koneksyon sa internet, iyo an madalion na mamimidbidan sa paagi kan saindang IP address; sa arog kaining kaso ini mas madalion sa krusis nin pagmimidbid an gabos na mga ambag sa proyektong hinimo nin huli IP address na iyan. Sa paggagamit nin sarong pangaran-nin-paragamit iyo an saro sa marahay-rahay na paagi kan pagpreserba nin pribasiya sa arog kaining sitwasyon.
An dae nakalaog na mga rehistradong paragamit asin an bakong mga rehistradong paragamit:
An mga paraliwat na dae naglalaog mapuwedeng mamimidbidan sa paagi kan network IP address. Minadepende an arong kaining koneksyon, ining IP address mapuwedeng matutuntunan sa sarong dakulaon na ISP or baya espesipikong gikan sa sarong eskuwelahan, lugar kan bisnis o harong. It mapuwedeng posible na gagamiton ining impormasyon na kakumbinasyon an iba pang mga impormasyon, kabali na an estilo nin pagliliwat asin mga kabotan, tanganing kumpletong mamimidbidan an awtor.
Mga Diskusyon
Mga pahina kan diskusyon sa wiki:
Arinman na maliliwat na pahina mapupuwedeng iyo an teoretikal na lokasyon kan diskusyon. Sa pankagabsan, an mga diskusyon sa translatewiki.net nangyayari sa mga pahina kan olay nin paragamit (asosyado sa partikular na mga paragamit), sa suportadong pamproyektong olay na mga pahina (asosyado sa partikular na suportadong mga proyekto) o sa mga pahina na espesyal na designado tanganing humiro bilang sarong forum (e.gan suportand pahina). An mga minamawot kan pribasiya maiaplikar sa mga pahina nin diskusyon sa siring na paagi na sinda ginigibo sa laeng lugar.
Sa paagi kan e-surat:
An mga paragamit dae hinahagadan na maglista nin sarong e-surat na address kunsoarin na siya magpaparehistro. An mga paragamit na nagtao nin sarong balidong e-surat address mapuwedeng makakatugot na an iba na mga nakalaog na paragamit na magpadara nin e-surat sa sainda sa paagi kan wiki. Kunsoarin na magreresibe nin sarong e-surat na gikan sa ibang mga paragamit sa paagi kan sistemang ini, an lambang e-surat na address dae pinagbubuyagyag sa sainda. Kunsoarin na pinili na magpapadara nin sarong e-surat sa ibang mga paragamit, an lambang email pinaghahayag bilang iyo an parapadara.
An e-surat address na ibinugtak sa mga kabotan kan paragamit mapuwedeng paggamiton kan translatewiki.net para sa komunikasyon. An mga paragamit na an mga panindog mayo nin sarong balidong e-surat address dae makakapagbago kan sainda sinkretong panlaog kun ini mawara. Sa arog na sitwasyon, , an mga paragamit mapupuwedeng magkontak sa saro kan mga administrador serbidor kan translatewiki.net tanganing makapagkaag nin sarong baguhon na e-surat address. An sarong paragamit mapuwedeng makapaghale nin e-surat address kan panindog na gamit an saiyang mga kabotan sa arinman na panahon tanganing maiwasan ini na magagamit. An pribadong pakipagsuratan sa katahawan kan mga paragamit mapuwedeng ipagtagama na uyon sa diskresyon kan mga paragamit asin bakong subhetibo sa translatewiki.net na palisiya.
Manunungod sa IRC:
An mga tsanel kan IRC bakong opisyal na parte kan translatewiki.net asin bakong operado sa translatewiki.net na kontroladong mga serbidor. An IP address kan mga paragamit na nakiki-chat na gamit an arog kaining serbisyo mapuwedeng maibuyayag sa ibang mga partisipante. An IRC pribasiya kan mga paragamit sa kada tsanel mapuwede sanang maprotektaran uyon sa mga palisiya kan respectibong serbisyo asin tsanel. An laen-laeng tsanel igwa nin manlaen-laen na mga palisiya kumbaga an mga talaan mapupuwedeng maipublikar.

An langkay sa asin pagbuhi kan personal na impormasyon na mamimidbidan

Kalangkayan:

An proyekto pangenot na pinapadalagan kan mga boluntad na paraambag. An ibang dedikadong mga paragamit pinagtatawan nin pribilihiyong kalangkayan. Halimbawa, an kalangkayan nin paragamit sa translatewiki.net pinagdedeterminaran sa paagi kan presensiya nin paragamit sa manlaenlaen na "suportadong mga proyekto". An karapatan kan grupo ni paragamit asin grupo kan mga miyembro puwedeng maabtan gikan sa publiko na pahina.

An ibang paragamit na igwa nin kalangkayan sa pribadong impormasyon na mamimidbidan kabali, alagad bakong limitado sa, mga paragamit na igwa nin kalangkayan sa punksyon nin CheckUser, translatewiki.net na mga empleyado, mga pinagdesignaran, asin mga kontraktor asin ahente na pinag-empleyo kan mga operador kan translatewiki.net, asin mga paragibo asin iba na igwang halangkaw na lebel sa panserbidor na kalangkayan.

Pakikipagherasan nin impormasyon sa ibang mga pribilihiyadong mga paragamit dae pinagkokonsiderang "distribusyon."

Pagbuhi: Kalakawan nin Pagbuhi kan datos

Ini an palisiya kan translatewiki.net na an personal na namimidbidang datos na pinagkolekta na yaon sa talaan nin serbidor, o sa paagi kan mga rekord sa laog kan datos-sarayan na minaagi sa CheckUser hitsura, o sa paagi kan ibang bakong pampublikong hinuyagang mga metodo, mapupuwedeng pagbuhian nin mga boluntaryo kan translatewiki.net o kan istap, sa arinman na minasunod na mga sitwasyon:

  1. Bilang kasimbagan sa sarong balidong subpena o ibang kompulsaryong kahagadan gikan sa pagpapasunod kan ley,
  2. Igwang permiso kan apektadong paragamit,
  3. Kunsoarin kinakaipuhan para sa imbestigation kan sa abusong mga reklamo,
  4. Kunsaen an impormasyon minapanungod sa patanaw kan pahina na pinagbuswang sa paagi nin sarong lawa o bot asin sa pagbabalangibog kaini iyo an sarong kaipuhan tanganing ipagladawan o resolbaran an mga teknikal na mga isyu,
  5. Kunsaen an paragamit binabandalisa an mga pahina o pirmehong nagpapasaway sa sarong makaongis na paagi, an datos mapuwedeng pagbuhian sa sarong tagapagtao nin serbisyo, tagapagdara, o ibang ikatolong partido entidad tanganing magtabang sa pagpupuntirya kan pagsuklod nin IP, o sa pagtabang sa pormulasyon kan sarong reklamo sa relebanteng mga Tagapagtaong Serbisyo nin Internet,
  6. Kunsaen ini rasonableng kinakaipuhan tanganing protektaran an mga karapatan, propriyedad o kaligtasan kan translatewiki.net, an mga paragamit kaini o an publiko.

Laen sa pinagladawan sa itaas, an palisiya kan translatewiki.net dae minatugot sa personal na distribusyon kan minimidbid na impormasyon sa laog kan arinman na mga sirkumstansiya.

Ikatolong-partido nin kalangkayan asin sa pagpapasabot sa mga rehistradong mga paragamit kunsoarin nakakaresibe nin legal na proseso:

Bilang sarong pankagabsang prinsipyo, an kalangkayan sa, asin tada kan, minimidbid na personal na datos sa bilog na mga proyekto dapat na magin dikiton asin dapat na pinaggamit sanang panlaog tanganing magsirbe sa karahayan kan proyekto. Paminsan okasyonal, an translatewiki.net mapuwedeng magresibe nin sarong subpena o ibang kompulsaryong kahagadan gikan sa sarong ahensiyang tagapagpasunod nin ley o sarong korte o sa kasiring na kahawakan nin gobyerno na naghahagad nin paglantad kan impormasyon mapanungod sa sarong rehistradong paragamit, asin mapupuwedeng mapiritan kan ley tanganing sunudon an kahagadan. Sa pangyayari kan siring na legal kapiritang kahagadan, an translatewiki.net maghihingoha na paaramon an apektadong paragamit sa laog nin tolong bisnis na mga aldaw matapos na mag-abot nin siring na subpena sa paagi nin pagpapadara nin sarong notisya sa paagi nin e-surat na adres (kun igwa)na an apektadong paragamit naglista sa saiyang mga kamuyahan.

An translatewiki.net dae makakatabang sa sarong paragamit na nakaresibe nin siring kapaisihan manunungod sa ley o sarong panungod na kasimbagan sa sarong subpena. An translatewikii.net minataong tanda, baya, na an siring na mga paragamit mapuwedeng igwa nin legal na karapatan tanganing manimbag o limitaran an impormasyon na yan sa korte sa paagi nin pagpila nin sarong mosyon tanganing pundohan an subpena. An mga paragamit na boot na magkontra sa sarong subpena o ibang kompulsaryong kahagadan dapat na maghanap nin legal na asistensiya manunungod sa mga aplikableng karapatan asin mga prosedyur na mapuwedeng nakahaya.

Kun an translatewiki.net nakaresibe nin sarong mosyon na pigpila sa korte tanganing pundohon o sa iba limitaran an subpena bilang sarong kahagadan kan aksyon sa paagi nin sarong paragamit o an saindang abogado, an translatewiki.net dae maglalantad kan pinaghahagad na impormasyon sagkod na an translatewiki.net makaresibe nin sarong kasugoan gikan sa korte tanganing gibohon ini.

An mga rehistadong paragamit dae pinaghahagadan tanganing maghaya nin sarong addres kan e-surat. Kaya lang, kunsoarin na an sarong apektadong paragamit dae minatao nin e-surat na address, an translatewiki.net dae mapuwedeng makapagpaisi sa apektadong paragamit nin sa pribadong mga mensahe kan e-surat kunsoarin na ini magresibe nin mga kahagadan gikan sa tagapagpasunod nin ley tanganing maglantad kan personal na namimidbidan na impormasyon mapanungod sa paragamit.

Pangindahan

An translatewiki.net nagtutubod na an pagmamantine asin pagprepreserba nin pribasiya kan datos nin paragamit iyo an importanteng kantidad. Ining Pampribadong Palisiya asin mga aksyon kan translatewiki.net, minarepresentar nin sarong komitidong paghingoha tanganing bantayan an seguridad nin impormasyon kan limitadong paragamit na pinagkolekta asin pinagtada sa satuyang mga serbidor. Daeng pagkukulang, an translatewiki.net dae makakagarantiya na an impormasyon nin paragamit magigin yaon pirme sa pribado. Kami minataong pagmangno kaiyan, dawa na ngani na satuyang komitidong paghingoha na protektaran an pribadong impormasyon kan paragamit, an mga determinadong mga indibidwal mapuwede pa man makapaghimo nin pagmimina kan mga datos asin iba pang mga paagi tanganing mabukasan an impormasyon asin ipagbuyagyag ini. Para sa rason na ini, translatewiki.net dae makakahimong makagarantiya kontra sa bakong awtorisadong kalangkayan sa impormasyon na pinagtao sa dalan kan partisipasyon sa laog nin mga proyekto kan translatewiki.net o sa mga kaakbay na mga komunidad.

In cases of conflicting information between a translated version of this page and the original version in the English language, the English version will take precedence over the translated version.