Project:Jeheimhaldung fö prevaate Daate

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:Privacy policy and the translation is 85% complete.


Dä Jölteschkeits_Berett Alljemein

Di Rääjelle jonn övver päsöhnlesche Dahte un Ennfommazjuhne, di mer automattesch faßhallde, em Zersammehang med heh däm Projägg un der Metmaachere. Mer sammele un behallde esu winnisch esu en Dahte wi müjjelesch, öm dat jannze aam Loufe ze hallde.

De öffentleshe Natur un et Zosammewerke en de Projäkte

Translatewiki.net is collaboratively developed by its users using the MediaWiki software. Anyone having been granted edit permissions may edit the editable pages of this site while logged in as a registered user. By doing this, editors create a published document, and a public record of every word added, subtracted, or changed. This is a public act, and editors are identified publicly as the author of such changes. All contributions made to this project, and all publicly available information about those contributions, are irrevocably licensed and may be freely copied, quoted, reused and adapted by third parties with few restrictions.

Aktivitäte op translatewiki.net

Em Alljemeine jelt di Rääjel bloß för päsöhnlesche Aanjahbe , di et translatewiki.net faßhällt, di nit för de Öffentleschkeit zohjänglesch sin.

Interactions with translatewiki.net not covered by this Policy include, but are not limited to, aspects of browsing and editing pages, use of the wiki "email user" function. These interactions may reveal a contributor's IP address, and possibly other personal information, indiscriminately to the general public, or to specific groups of volunteers acting independently of translatewiki.net.

Metmaacher künne och ußerhallef vun dem Translatewiki.net ongerenander jät ze donn krijje, övver e-mail, IRC udder ene andere Tschätt, övver andere Wäbsigge, un esu wigger. Se sullte de Jefahre, di dermet verbonge sin, un Ihre Bedarf aam Schoz vun päsöönlesche Daate un de dermet verbonge Rissike, op jeede Vall et eez ens bedängke, ih dat se dermet aanvange, esu jät ze bruche.

De Metmaacher ier Zohjäng un de Schriever

Et Translatewiki.net verlangk vun de Metmaacher, dat se sesch em Wikki aanmälde, och wam_mer Sigge ändere kann, der ohne sesch med enem Metmaacher_Nahme ennzelogge un dröm blohß med ene IP-Adräß als Nahmelohse derbeij es. Metmaacher, di sesch aanmälde, wähde met dänne iehre Metmaacher_Nahme en de Logböhscher schtonn. Metmaacher söhke sesch e Paßwood uß, wat jeheim es un jebruch weed, öm sescher ze schtelle, dat dä Minsch, dä en noz och dä ennhavver vun enem Zohjang zom Wikki un däm zohjehühreje Nahme es. Ußer, wann et pä Jesäz vörjeschreve es (es ävver nit der Vall en Deutschland) sull un darf keine Metmaacher sing Paßwood wigger jävve, udder dat, udder de cookies för de Metmaacher ier Rääschner täschnesch widder äkänne ze künne, enem anndere zohjänglesch maache. Eijmohl aanjelaate Metmaacher blihve beschtonn un wähde nit fott jeschmeße, ußer mer kann draan föhle, dat ene böse Welle dohenger schtund. Dat enscheid aam Ängk eine vun de Bedriehver vum Wikki. Prenzepjäll es ed müjjelesch, de Nahme vun Metmaacher ze änndere. Mer kann dröm frohre, ävver de Bedriehver jarrantehre nit, dat se et dann och donn.

Der Zwäck för et Sammelle vun privaate Daate

et Translatewiki.net hält päsöönlesche Daate övver de Metmaacher blos en däm Ömvang faß, wi et nüüdesch för et Projägg es. Dat es nit bejräns ob, ävver ömschleeß:

To enhance the public accountability of the project. Translatewiki.net recognizes that any system that is open enough to allow the greatest possible participation of the general public will also be vulnerable to certain kinds of abuse and counterproductive behavior. Translatewiki.net has established a number of mechanisms to prevent or remedy abusive activities. For example, when investigating abuse on the project, including the suspected use of malicious “sockpuppets” (duplicate accounts), vandalism, harassment of other users, or disruptive behavior, the IP addresses of users (derived either from those logs or from records in the database) may be used to identify the source(s) of the abusive behavior. This information may be shared by users with administrative authority who are charged with protecting the projects.

  • Öm Schtatißtike ze krijje. Em Translatewiki.net wääde Ruhdaate övver de Besooche vun Metmaacher faßjehallde. esu en Logdateije wääde en Sigge met Schtatißtike ömjesaz, äver de Ruhdaate kumme nit aan de Öffentleschkeit.
  • Öm täschnesche Problehme ze behävve. Doför künne de faßjehallde Dahte vun ons Äntwecklere beloort wääde. Och öm kapodde udder schlääsch jemaate Projramme för et Internet ze dorschsöhke ze fenge, di ons Websait zoh vill zohmoode.


Et Translatewiki.net kann och Dinge Brauser enschtroehre, främbde Projramme, för e Beischpell JavaSkrepte, vun enem drette ẞööver ze laade. Dat künnt Enfommazjuhne övver Desch un Dinge Brauser do hen övverdraare, för e Beischpell övver Google Adwords udder Lenks op automattesche Övversäzonge. Do moß desch sällver dröm kömmere, dat en esu en Zosammehäng nur di Dahte offe jalaat un aan di ẞöövere övverdrahre wääde, di De sällver offejelaat han wells.

Einzelheite övver et Faßhallde vun Daate

Alljemein Äwaadonge

IP-Adräße un ander täshnesch Enfommazjuhne

Wann ene Besöhker en Sigg afröhv udder liß, wääde nit mieh Dahte jesammt, wi jewennd för Wäbßaits. Et Translatewiki.net kann de Rühdahte övver de Siggeafroofe faßhallde, ävver se weed nit öffentlesch jemaat.
Wann en Sigg vun enem Metmaacher verändert weed un dä es enjelogg, dann deiht dä ẞööver automattesch de IP-Adräß faßhallde, woh di Änderong her jekumme es. Dat es ävver vertroulesch, un för en koote Zigg, un se weed automattesch fott jeschmeße, wann di Zigg eröm es.

wä nit enlogg un en Sigg verändert, däm sing IP-Adräß weed öffentlesch un för ihwesch faßjehallde, öm der nühdeje Dank derför afzeschtatte. Ed es nid ußjeschloße, dat mer met anderem Weße zersamme eruß krijje kann, wä doh geschrevve hät. Enlogge, als ene aanjemälldte Metmaacher, es esu jesinn bäßer, wammer nahmentlesch nit bikannt wääde well.

De Cookies

The site sets a temporary session cookie on a visitor's computer whenever a page is visited. Readers who do not intend to log in or edit may deny this cookie; it will be deleted at the end of the browser's session. More cookies may be set when one logs in to maintain logged-in status. If one saves a user name or password in one's browser, that information will be saved for up to 30 days, and this information will be resent to the server on every visit to this project. Contributors using a public machine who do not wish to show their username to future users of the machine should clear these cookies after use.

Älldere Versione vun Sigge un Täxte udder Nohreeschte

Edits or other contributions to the project on translations, user pages, talk pages and other pages are generally retained forever. Removing text from the project does not permanently delete it. Normally anyone can look at a previous version of a page and see what was there. Even if an article is "deleted", a user entrusted with higher level of access may still see what was removed from public view. Information can be permanently deleted by individuals with access to translatewiki.net, but aside from the rare circumstance when translatewiki.net is required to delete editing-history material in response to a court order or equivalent legal process, there is no guarantee any permanent deletion will happen.

Metmaacher_Beidraach

Beijdrähsch vun de Metmaacher wääde och zersamme jevass un esu öffentlesch. Se wähde je nohdämm, ov mer aanjemälld udder ennjelogg es udder wohr, zosamme jezallt. Dahte övver de Beijdrähsch, wann eine jäd jedonn hät, un wi öff, kam_mer övver de Leste un Logböhscher nohlohre udder och en anderlüks öffentlesche Zersammefaßonge dervun.
Et Lässe en de Projäkte ier Sigge
Heh wähde kein annder Enfommazjuhne faßjehallde, wi se jehde nommahle Wäbßööver en singe Logdatteije sammele deiht. Övver di rühje Dahte för de jewöhnlejje Täschensche Zwägg eruß, donn de Sigge'afroofe kein päsöhnlejje Enfommazjuhne övver de Besöhker prießjävve, un schonn jaa nidd öffentlesch. Bei dä faßjehallde dahte künne IP-Adräße sin, ävver wi jesaat, se wääde nit öffentlesch jemaat, wam_mer blohß Sigge aanlohre deiht.
Et Ändere aan de Projäkte ier Sigge
Änderonge aan Sigge wääde mem Metmaachernahme udder ene IP-Addräß vum Schriive faßjehallde. Et jidd vun jeedem etmaacher en Leß met alle Änderonge vun em. Di es op Duur öffentlesch zohjänglesch.
De enjjelogg aanjemeldt Metmaachere:
De IP-Adräß vun ennjeloggte Metmaacher weed nit öffentlesch jemaat. Ußjenumme sin Fäll vun Meßbruch, doh dronger och de Kappottmaacherei en ene Sigg vum Wikki vun dämm Metmaacher udder einem met desällve IP-Adräß. De IP-Adräße vun de Metmaacher wähde em Wikki singem ẞööver för en Zigg faßjehallde. De Bedrihver vum ẞööver künne se sinn, un och de Metmaacher di et Rääsch als Metmaacher-Övverpröhfer bekumme han.
Aanjahbe övver beschtemmpte IP-Adräße un dänne iehr Zohoodenong met dä Metmacher_Nahme, di se ens jebruch hatte, künne onge beschtemmpte Ömschtänd öffentlesch jemaat wähde. Mih doh drövver schteihd onge.
Metmaacher, di ene ẞööver för de e-mail vun ihre Ferrma vun derheim uß bruche udder övver ene DSL- udder ene Kahbel-Aanschloß vun derheim ärbeide, künne dermiehts leisch övver dänne ier IP-Adräß jevonge wähde. En esu en Fäll weed ed och leisch müjjesch, alle de Beijdrähsch, ze fenge, di em Wikki övver di IP-Adräß. Ene Metmaacher_Nahme ze han un enzelogge es en esu en Fäll der bäßere Wääsch, öm sing prevahte Dahte prevaht ze hallde.
De naameloose (ußjelogg aanjemeldt, un nit aanjemeldt) Metmaacher:
Metmaacher, di nit ennjelogg sin, künne övver dänne ier IP-Adräß jevonge wähde. Jeh nohdämm, wat eine för en Verbendong nohm Internet hät, kam_me esu en Adräß enem jruhße provider udder vell jenouer ene Scholl, enem Jeschävv udder ener Wonnung zoh'ohdene. Ed es müjjesch, di Aanjahbe met andere zersamme ze bränge, wi för e Beijschpell der Schtihl, wih eine schrihv, un de Enschtällonge, öm ene Metmaacher kumplätt klohr ze krijje.
Dä Klaaf
Op de Klaafsigge vum Wiki:
Jeede Sigg, di mer änder kann, kann och ene Plaz för ene Klaaf wääde. För jewöhnlesch donn mer heh ävver op dä Metmaacher ier Päsöhnlejje Sigge klaafe, udder op de op dä Sigge
Över de e-mail:
Keine Metmaacher moss beim Aanmällde en e-mail-Adräß aanjävve. Wä dat jedonn hät, kann anndere enjeloggte Metmaacher äloube, dat se enne övver et Wikki e-mails schecke künne.

Wam_mer esu e-mails kritt, kritt dä Verschecker de e-mail-Adräß vum Ämfänger nit aanjezeijsch. Wam_mer esu e-mails verschek, kritt dä Ämfänger ävver de e-mail-Adräß vum Verscheker als dem Affsänder sing Adräß ze weße.

De e-mail-Adräß uß e Ennschtällong kann

vum Translatewiki.net för Meddeilong jenöz wähde. metmaacher der ohne en jölltejje e-mail-Adräß künne sesche kein neu Paßwood scheke lohße, wann wan se ihrs en verjäße udder verlohre han. Doh künne ävver de Bedriehver vum ẞööver wigger hällfe, un en neu Adräß enjäve. Mar kann sing Adräß för de e-mail jehderzigg uß de Enschtällonge eruß nämme, dann weed se nit mih beöz. Prevaht ußjetuuschte e-mails kunne vun jehdem, dä se kritt udder verschek, öhnßwi fajehallde wähde un dat künne met met Rääjelle vum Wikki nit beeijnfloße.

Övver der Tschätt:

IRC channels are not officially part of translatewiki.net and are not operated on translatewiki.net controlled servers. The IP address of users who chat over such a service may be exposed to other participants. IRC users' privacy on each channel can only be protected according to the policies of the respective service and channel. Different channels have different policies on whether logs may be published.

Enfomazjuhne woh mer eine päsöönlesch met äkänne udder zoh'oodene kann — der Zohjang un et Wiggerjävve

Der Zohjang un der Zohjreff drop:

Dat heh wedd esu joot wi nuur vu Freiwelleje aam Lävve jehallde. Einzel Metmaacher han ene Zohjang med mih Rääschde. För e Beischpell künne di dovun afhange, wi doll ene sesch ene Metmaacher anderswoh och noch ennbränge deiht. De Metmaaacher ier Rääschde un de Rääschte vun Metmaacherjroppe sen övver di Special page met de Jropperääschte för un övver jehder_ein ze fenge.

Other users who may have access to private identifiable information include, but are not limited to, users who have access to the CheckUser function, translatewiki.net employees, appointees, and contractors and agents employed by translatewiki.net operators, and developers and others with high levels of server access.

Esu en Daate met ander Metmaacher ußzetuusche, di suwisu et Rääsch han, drop zohzejriife, es kein Wiggerjävve.

Et Wiggerjävve: Rääjelle för et Wiggerjävve

Ed es en Rääjel vum Translatewiki.net dat Aanjahbe us de Logdatteije vun unsem ẞööver, udder us uns Dahtebangk, di övver de Müjjeleschkeit zom Metmaacher Pröfe, udder övver andere nit för de Öffentleschkeit jedaachte Wähje jesammt woode sen, vun de Staff udder Freiwellije en de Öffentleschkeit jejovve wääde künne:

  1. Op ene jölteje Beschloß vum Jereesch hen, udder ene andere Aanforderong vun de Behörde för et Verfolje vun Strohftate, woh mer nix sesh nit jääje wehre kann.
  2. Met der Zohshtemmung vun dämm einzelne Metmaacher.
  3. Wann nüüdesch beim Ongersöhke vun Beschwerde övver ene Meßbruch.
  4. Woh Aanjahbe övver afjerohfe Sigge vun enem Projramm kumme un se bikannt ze maache nühdesch es, öm e täschnesch Problehm udder en Frohch ze lühse udder klohr ze maache,
  5. Wann dä Metmaacher Sigge kapott jemaat hät udder lang un andauernd fies aam schtühre es, dann künne Aanjahbe övver inn aan de Näzwärrekbedriever udder ander esu en Ferrme wigger jejovve wähde, öm beim Spärre von de reschtejje IP-Adräße ze hällve udder en Beschwerde aan de reschtejje Deenste udder Deensleister scheke ze künne.
  6. Woh udder wann et nüüdesch es, de Rääschte, der Besez udder de Sescherheit vum Translatewiki.net, de Metmaacher udder de janze Öffentleschkeit ze beschöze.

Ußer en dä Fälle, wi bovve beschrevve, löht et Translatewiki.net mit zoh, Aanjabe öffentlesch ze maache med en Schangß, dat mer se op ene beschtemmpte Minsch beträcke kann.

Dä Zohjang för Drette, un de aanjemeldte Metmaacher Bescheid jävve, wann ene rääschlesche Vörjang erin kütt:

As a general principle, the access to, and retention of, personally identifiable data in all projects should be minimal and should be used only internally to serve the well-being of the project. Occasionally, however, translatewiki.net may receive a subpoena or other compulsory request from a law-enforcement agency or a court or equivalent government body that requests the disclosure of information about a registered user, and may be compelled by law to comply with the request. In the event of such a legally compulsory request, translatewiki.net will attempt to notify the affected user within three business days after the arrival of such subpoena by sending a notice by email to the email address (if any) that the affected user has listed in his or her user preferences.

Translatewiki.net cannot advise a user receiving such a notification regarding the law or an appropriate response to a subpoena. Translatewiki.net does note, however, that such users may have the legal right to resist or limit that information in court by filing a motion to quash the subpoena. Users who wish to oppose a subpoena or other compulsory request should seek legal advice concerning applicable rights and procedures that may be available.

Wann translatewiki.net vun enem Metmaaacher udder enem Avekat ene Aandraach kritt, dä bei enem Jereesch enjereisch woode es, esu en Opforderong ophävve ze lohße udder enzeschrängke, weed vnu translatewiki.net nix offe jelaat, ih dat nit dat Jereesch sällver translatewiki.net zwengk, dat ze donn.

Aanjemälldte Metmaacher möße kein Adräße för ier e-mail aanjävve. Wam_mer et eiht, kann ävver et Translatewiki.net dämm Metmaacher kein e-mails met Meddeilone schecke, di nit öffentlesch sin, besönders nit dann, wann en Aanforderong vun ene Behörde kütt, päsohnlesche udder prevahte Dahte övver dä Metmaacher erus ze jävve.

Haftong es ußjeschloße

Translatewiki.net believes that maintaining and preserving the privacy of user data is an important value. This Privacy Policy and actions by translatewiki.net, represents a committed effort to safeguard the security of the limited user information that is collected and retained on our servers. Nevertheless, translatewiki.net cannot guarantee that user information will remain private. We acknowledge that, in spite of our committed effort to protect private user information, determined individuals may still develop data-mining and other methods to uncover such information and disclose it. For this reason, translatewiki.net can make no guarantee against unauthorized access to information provided in the course of participating in translatewiki.net projects or related communities.

In cases of conflicting information between a translated version of this page and the original version in the English language, the English version will take precedence over the translated version.