Project:Övver et Translatewiki.net

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Project:About and the translation is 63% complete.
Outdated translations are marked like this.

Et Translatewiki.net es ene Wärrekplaz för Övversetzer un -Jroppe, Schprohchejemeinschaffte, för Projramme, di nix koste, un Projramm-Projäkte met offe Quälltäx (open source) Aanjefange hät et mem Aanpaße vun MediaWiki för divärse Jääjende un Schprohche. Dann kohm de Öngerstözung för de Zohsazprojramme vun MediaWiki, FreeCol un annder Projäkte med offe Quälltäx. Op dä kumpläte Leß met uns Projäkte fengkd_Er se all.

Et Translatewiki.net es keins vun de Wikimedia Schteftong ier Projäkte, un och vun keine andere Schteftong uddere enem freije udder offe Quälltäxt_Projäk. Et weed bedrevve vum Nike un_em Siebrand. Di sen beeds Äntwekler un han en bemärkenswääte Äfahrong mem s jenannte Engernazjonaliseere (i18n) un Lokalliseere (L10n), wi och andere vum ⧼wmf-group-Staff-member⧽. Dat Övversäze weed möjjelesch jemaat vun däm Zohsazprojramm Translate zom MediaWiki. Dat Wiki heh hät emmer widder Projrammdeile för zem Ußprobeere, un künnt af un aan nit loufe. Hatt jät Jedold. Probleeme wääde demihts flöck behovve. Mer kann se op dä Sigg för de ⧼pw-support⧽ mällde.

Wat schpresch doför, et Translatewiki.net ze bruche?

 • Et bäßte Wärkzüsch för zom Övversäze em Wäb. Alle Aanpaßonge un Övversäzonge wääde övver eijnfach bedeenbaa Bovverfläsch em Web, jemaad_un et sinn_er Lück doh, di de Övversäzer hälfe künne. Beim Övversäzze kritt mer öff Tips, dat mer bäßer verschtonn kann, wat jenou jemeind_es un dozoh noch Vörschlääsch vun automaatesch jemaate Övversäzonge un uss_em „Jedääschnesß“ vun de älldere Övversäzonge.
 • Et senn_er kein besönder Rääschde nühdesch. Jeeder_ein kann metmaache. Wä en en Schprohch beidrahre kann, es och berääschdesch beim Övversäze un Aanpaße en dä Schprohch metzehällve. Loor och onge, wää alles metmaache kann.
 • Ändernge nohhalde es eijfach. Bit blooß onövversaz Täxte un Nohreeschte sin flöck jevonge: Emmer, wann ene ojinaal Täx verändert woode es, krijje däm sing Övversäzonge en Makeerong un sin esu met einem Ußwahlknöppsche ze fenge. Övversäze möße nit lang söhke.

Donn Ding eije Projramm em Translatewiki.net enbränge, wann dat noch nit jedonn es.

Övverbleck övver dem Translatewiki.net singe Metood

 • Em Translatewiki.net övversäze mer de Bedeenbovverfläsh för Projramme un Projäkte, woh de ojinaal änglesche Täxtshtöcksher uß de Projrammquelltäxte eruß jenumme woode sin, un en en einzel Täxte un Nohreeshte jepack woode sin.
 • Wann e neu Projäk derbei kütt, wääde dämm sing Täxte un Nohreeshte empoteetet. Wann et ens neue jitt, wääde di vun Zick zo Zick och noch empotteet.
 • Ongersigge met däm för eije Aanwändonge reserveete Köözel /qqq wääde jebruch för de Taxte un Nohreeschte ze dokemänteere. Se wääde vun Hand jeschrevve, sin en Änglesch, un sin föe jewöhnlesch öm esu besser, je besser der Ußtuusch zwesche der Övversäzer-Jropp un der Projrammierer-Jropp läuf. Woh Kommentare em Quälltäx udder esu jet ene Deil vun enem Projäk sin, doh wääde di och en dä Sigge zum Övversäze met aanjezeish.
 • Övversäzer maache ald ens Vörschläässh, ene Öjinaal-Täx udder -Nohreesch ze verbessere udder övversazbaa ze maache. Wann dat esu ußjemaat es, künne Vörschlääsch tiräk von Metmachere vum Translatewiki.net ömjesaz wääde, di och Äntweckler en däm äntspräschende Projäk sin. Söns wääde se aan de Äntweckler wiggerjejovve.
 • Fähdeje Övversäzonge wähde en däm jeeweilejje Projäk afjelivert, esubahl wi de Aanzahl Övversäzonge för dat Projäk en dä Schprohch jruß jenohch es. Esu en Schwellezahle wähde jeweils usjemaat. Vun wann af, un wi öff övverdraare weed, kam_mer op dä Projäksigge nohlohre.
 • Et Ußjävve vun de Övversäzunge en dä einzel Projramme un Projäkte es en der Häng vun dänne, di dat donn. Et Translatewiki.net hät keine Enfloß doh drop.

Urhävverrääsch un Haftung

et Translatewiki.net jitt kein Jarantie, dat jet jöltesch udder ze bruche es.

Do moß de Övversäzonge us dem Translatewiki.net op Ding eije Risiko ensäze. Et jitt kein verbendlijje Janrrantie, dat se jöltesch un akeraat sin, ävver mer jleuve schun, da se nözlesh sin künne.

Et Translatewiki.net un sing Schrihver sin nit verantwootlesch un jävve kein Jarrantie för der Enhalld. Weder ußdröcklesh, noch met Schtellschweije, noch per Jesäz. Lang nit et einzeje, ävver enjeschloße es derbei de Verkoufbakeit, de Bruchbakeit för ene beschtemmte Zwäk, udder dat kein Fähler dren wöhre.

Övversäzonge vun de Övversäzer schtonn onger dä Lizänz CC-BY 3.0, un wat druß jemaat weed kann och onger dä Lizänz vum jeweilejje freije un offe Projägg en de Öffentleschkeit jebraat wääde, woh di bei jehüüre. Der Enhallt vun de Metmaachersigge scheihd onger em Urhävverrääsch vun däm Metmaacher un jellt als „alle Rääschde vörbehallde.“ Alles söns heh es onger dä Lizänz CC-BY 3.0 veröffentlesch, ußer wann ußdröcklejj-en ander Lizänz aanjejovve es.

Verjangeheit

Et Translatewiki.net kohm em Johr 2006 aan et Näz als e Wiki för zem Ußprobeere, wat vum Nike opjesaz woode wohr, zosamme mem Gangleri, als en Zoot Wärkschtatt för de Projramme vum MediaWiki op diverse Schprohche aanzepaße. Et hät onger däm Name „Betawiki“ aanjefange, un wood Aanfang 2009 en „translatewiki.net“ ömjenannt, nohdämm et aam nüngte Novämber 2007 ob ene eije vichtuelle ẞööver un op en eije Domain ömjetrocke wohr. Em Oktohber 2007 däht et zoh öm de 70 Övversäzonge en ongerscheidlijje Schprohche beijdrahre. Di Zahl wohr em Juni 2010 alld op 329 aanjewahße. Wie dat jingk, es och en dä Tabäll met de Schredde vun de Övversäzunge faßjehallde. Em Jannewaa 2010 wood en Verjüüßerong vun däm ẞööver singe Leistung nüüdesch, öm met dä jewahße Aanforderunge zerääsch ze kumme. Netcup hät zick Novämber 2007 Translatewiki.net op enem eije ẞööver freijevvisch ongerjebraat, met Strom versorresch, un aan et Internet aanjebonge.

Aanjefange met FreeCol em Aujuß 2007, sin noh un bei ander Projäkte, di freij und met offe Quälltäx ze han sin, heh en et Wiki opjenomme woode. Em Juni 2010 woodten er 16 Projäkte ongerschtöz.

Metmaacher dat Translatewiki.net sin alles Freiwelleje, bes op eine Maacher vum Wiki, dä för ene kleine Aandeil vun singe Ärbeit jäld kritt (süsh onge onger „Jeldsaache“) Äntweckler, Wiki_Köbesse, un Övversäzer kohme aanfänglesh us dem Ömfäld vum MediaWiki, besönders vun Wikimedia. De mihste Metmaacher kumme emmer noch vun doh noh heh, ävver et es ald lang nit mih de einzije Quäll, zig dämm dauernd mih un mih ander Projäkte heh dobei kumme. Em Juni 2010 wore 1860 Övversäzer heh aanjemälldt.

Zosamme met dä Stichting Open Progress (Shteftung offe Fottschrett) un em FUDforum hät et Translatewiki.net en Aanzahl su jenannte translation rallies (Övversäzongs-Versammlonge udder -Wettläuf), ojaniseert. Dobei joov et Prämije för Övversäzer, öm de Övversäzonge vun MediaWiki un FUDforum bäßer ze maache.

Dem Translatewiki.net sing Ziele sen beschrevve op dä Sigg zor Eföhrong zum Övversäze. Täschnesche Helfsmeddel för de Övversäzer sen op dä Sigg övver de Täschnek beschrevve. Di Helfsmeddel wääde emmer wigger verbäßert, öm et Övversäze esu effäkiiv wi möjjelesch ze maache. De momäntaane Bedörfneße vun onsem Wiki sen op dä Sigg övver de Aanjelääjeheite un Eijeschaffte ze fenge.

Jeldsaache

 • Et Translatewiki.net wehd fründlejjerwies vun dä Ferma Netcup – webspace and vServer op enem ẞööver jehallde, dänn di zigg_em Novämber 2007 bezahle, un em Fäbrowa 2008, em Janowaa 2010, un em Oktohber 2013 un Juhli 2015 jehweils öhndlesch opjemoz han. Häzlejjen Dank doför!
 • De Stichting Open Progress (Stheftung offe Fottschrett) un andere han vun Zick zo Zick Jeld ojaniseet för en su jenannte translation rally (Övversäzongs-Versammlong udder -Wettlouf), öm de Övversäzonge för MediaWiki un andere bäßer ze maache, wi dat bovve aanjeföhrd es.
 • In 2012 the Wikimedia Foundation Language team worked on a project called Translation UX in which the translatewiki.net main page and our translation interface were replaced by modern, professionally designed and user tested versions.
 • Niklas Laxström and Siebrand Mazeland are or have been working for the Wikimedia Foundation and have contributed to translatewiki.net during their work time.

De Minsche henger dem Translatewiki.net

Der haade Kään

De Käänjropp vun de Maacher vum Wiki sin esu zimmlesh jeede Daach dobei, et Translatewiki.net aam Loufe ze hallde. Se hann ene diräkte Zohjang op de Servere, un se sen doför zohshtändesch, dat alles med esu winnish Probleeme löif, wi müjjelesch. Wä dat jenouer wesse well, lohrt sesch dänne ier Metmaachersigge aan.

We thank the following individuals for their significant contributions:

Niklas Laxström
Jrönder, de miehßte Äntwecklongsärbeid
Siebrand Mazeland
Verwallder vun de Jemeinschaff, Verwallder vum Projäk, Äntwekler
Raimond Spekking
brenk Övversäzunge noh MehdijaWikki erövver, Äntweckler

Mer bruche och de Ärbeit vun dä ander Metmaacher en uns Jemeinschaff:

 • Gangleriene fröhje Ideejävver, nit mih aktiv
 • GerardMBottschaffter, Öffentleschkeitsärbet övver diräkte Kumtakte, Blogschriiver, Schriiver op StatusNet, Schriiver op Twitter
 • All de Kontak-Lück en de einzel Projäkte
 • All de Övversäzer un de ander Metmaacher aan heh dämm Projäk

Kumtak

Do kanns en Frooch udder Nohreesch op de Houpklaafsigg „Support“ schrieve. Wann de leever diräk Antwoote kriß op wat De schriefs, donn onsere Kannal em Schätt (IRC) #mediawiki-i18n op freenode ußprobeere. Mer han dat nit esu jään, ävver wann nüüdesch, kam_mer vertroulesch Saache och övver de e-mail aan di Addräß „translatewiki AT translatewiki DOT net“ schecke — donn anstatt „AT“ e „@“ un för „DOT“ ene Punk „.“ ensäzze un de Zwescheräum fott lohße en dä Adräß.

 • Övver Saache för en beshtemmpte Schprohch un dä ier Övversäzunge kam_mer op dä Klaafsigg vun dä Poozsigg vun dä Schprohch schrieve un klaafe.
 • Övver Saache, di med enem beschtemmpte Projäk ze don han, kam_mer sesch met däm singe Ongershtözer un Kuntaklück noh de Änwecklere ußtuusche op dä Klaafsigg för dat Projäk, dat es de Klaafsigg zoh dä Sigg övver dat Projaäk.
 • Mer kann sesch met de einzel Metmaacher op dänne iehre Klaffsigge schrieve, udder övver dä e-mail-Lengk op dä iere Metmaachersigg jon, ävver nur bei dänne, di dat zohjelohße han.