Technólógie

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 82% complete.

Outdated translations are marked like this.


Translatewiki.net is using multiple assistive technologies to speed up translation work while producing better results; see the translation tutorial and documentation in general for more information on the translation engine not specific to this wiki.

Ywersétzungswerkzeig

Dé oahfochsten Ywersétzungshüfm stön leediglich a Såmmlung voh pótenziö nytzliche Informaziónen dor.

Ywersétzungen auf åndre Sproochen
Du kåst jeede gwynschte Sprooch zum Ywersétzen auswön. Bereits vurhåndane Ywersétzungen in dé ausgwöde Sprooch wern åzoagt, sóferns bereits vurhånden san. Ba Ywersétzungen in a vawåndte Sprooch biatt da dés Ideen in Bezug auf Werter und Grammaatik. Du kåst dé åndre Sprooch owerraa dodazua nytzen, a wengerl wos ywer dé in Erforung z' bringer!
Dókumentazión voh dé Midteilungen
Bei ner jeeden Software gibts étlé schwiarige Midteilungen, dé söbst im Kóntext netter schwar z' vastee san. Dé Chancen steengan guad, das auf translatewiki.net hüfreiche Hihweise zua dé Midteilungen vurhånden san. Söbst wånn dé néd vurhånden san, höffma da dé z' daglånger. Dodazua kåst a Åfrog auf da Support-Seiten hinterlossen. Dé Dókumentazión gibt Hihweise zum Kóntext (Schoitflächen óder am Titel), 'n Inhoid voh dé Variaablen óder oissig åndre, wos bei d' Ywersétzungen beochtt wern muass.
Syntaktische Ywerpriaffungen
Mir håm oafoche Ywerpriaffungen implementird, dé da ba kloane Feeler Hihweise geem, beispüsweis wånn ungnutzde óder unbekånnte Variablen vurhånden san, 's HTML feelerhoft is óder éffnande bzw. schliassnde Klåmmern vagessen worn san. Grod dé kloanen Feeler mochen heiffig schiache óder funkziónsunfeehige Åzoang. Es is désswéng wichté, dé friazeidig aufzspyrn.

Ywersétzungstechnólógien

D' foiganden hóchentwickéten Ywersétzungstechnólógien nutzen d' Furtschritt in d' Bereiche voh da Informaatik und Sproochtechnólógie:

Ywersétzungsspeicher
Mir nutzen dé Ywersétzungsspeicher-Software „Translate Toolkit“. Da Ywersétzungsspeicher hüfft dodabei Ywersétzungen kónsistenter durchfyrn z' kenner. Er beschleinigt zuadém d' Ywersétzung änlicher wia sé wiaderhóinder Noochrichten.
Yandex and Microsoft translation
You can also take advantage of suggestions made by Yandex Translate or Microsoft Translator if your language is supported. No more manual copy-pasting, the suggestion is there already when you start translating!