Teknolohiya

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Technology and the translation is 13% complete.
Outdated translations are marked like this.


Ang translatewiki.net ay gumagamit ng maramihang mapantulong na mga teknolohiya upang mapatulin ang gawain ng pagsasalinwika habang nakagagawa ng mas maiinam na mga resulta; tingnan ang translation tutorial at mw:Special:MyLanguage/Help:Extension:Translate|documentation in general]] para sa iba pang impormasyon sa makinang pangsalinwika na di-espesipiko sa wiking ito.

Translation aids

Ang pinaka payak na mga pantulong sa pagsasalinwika ay isang kalipunan lamang ng maaaring magamit na kabatiran.

; Mga pagsasalinwika papunta sa ibang mga wika
Makakapili ka ng anumang mga wikang nais mong makita kapag nagsasalinwika. Ang mga salinwika sa napiling mga wika ay ipinapakita kapag umiiral na ang mga ito. Ang mga salinwika papunta sa isang kaugnay na wika ay nagbibigay sa iyo ng mga ideya hinggil sa mga kayarian ng wika at balarila. O maaari mong gamitin na lamang ito upang matuto hinggil sa iba pang wika!
You can choose any languages you wish to see when translating. Translations to chosen languages are displayed if they already exist. Translations into a related language give you ideas about words and grammar structures. Or you can just use it to learn about another language!
; Kasulatan ng mensahe
Ang lahat ng sopwer ay naglalaman ng mga wikang maseselan na mahirap unawain, kahit na may diwa. Sa nagkataon, ang mga mensaheng iyon ay maaaring mayroon nang makatutulong na dokumentasyon sa loob ng translatewiki.net. Kahit na kapag wala pa, tutulungan ka naming makuha ito. Ilagay lamang ang kahilingan mo sa ibabaw ng aming pahina ng suporta. Ang kasulatan ay magsasabi sa iyo ng patungkol sa konteksto (pindutan, pamagat), mga nilalaman ng bagay na nagpapabagu-bago at anumang bagay pa na kinakailangan mong malaman kapag nagsasalinwika.
All software contains those tricky messages that are hard to understand, even with context. Chances are that those messages already have helpful documentation in translatewiki.net. Even if there is not, we will help you to get it. Just place your request on our Support page. Documentation tells you about the context (button, title), contents of the variables and anything else you need to be aware of when translating.
; Pagsusuring pampalaugnayan
Nagsakatuparan kami ng isang payak na mga pagsusuri na magbababala sa iyo hinggil sa payak na mga pagkakamaling katulad ng mga bagay na nagpapabagu-bago na hindi ginagamit o hindi nalalaman, masamang pagmamarka ng HTML at hindi magkatimbang na mga suhay. Ang mga payak na kamaliang ito ay madalas na nagreresulta sa tanawing sira o bali, kaya't mahalagang matagpuan ang mga ito nang maaga pa lamang.
We have implemented simple checks that alert you to simple mistakes like unused and unknown variables, bad HTML mark-up and unbalanced braces. These simple mistakes can often result in corrupt or broken display, so it is important to find them early.
Glossary
Translators have easy access to agreed upon translations when translating. We provide tools to manage a glossary in each language. Discussions can be opened for terms without a clear translation.

Translation technologies

Ang mga ito ay mas masusulong na mga teknolohiyang kumikinabang sa mga nagawa sa loob ng mga pook ng agham na pangkompyuter at teknolohiyang pangwika.

; Alaalang pansalinwika
Gumagamit kami ng sopwer ng memoryang pangsalinwika mula sa kahon ng kasangkapang pangsalinwika. Tinutulungan ka ng alaalang pangsalinwika na makagawa ng mas hindi pabagu-bagong mga salinwika, at nakapagpapatulin ng pagsasalinwika ng mga mensaheng magkakahalintulad at paulit-ulit.
Translation memory helps you to make more consistent translations, and speeds up the translation of similar and repetitive messages. Our translation memory is shared across all supported projects.
Machine translation
We integrate machine translation services to speed up translating. The list of supported providers and supported languages can vary over time.