Translating:Intro/lzh

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:Intro and the translation is 100% complete.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

譯與本地化重要於讓不懂英語之士使用電腦。以維基為例,維基以多種語言運行維基大典,因此譯維基直接幫助人們以母語獲得免費知識。(更多有關條款在取字之案Gettext documentation維基大典)。

於translatewiki.net,吾等一直不斷完善基礎設施,為開源軟體與自由作品提供更加方便在地化之方式。吾等努力實現二目標。

吾等首目標,效率也。若要提高過程之效率,吾等緊密融入軟件開發過程,以獲得更短開發週期。另外,吾等開發自動進行譯集成之寶。這樣個人譯者只需集中精力進行譯。

吾等次目標,合作也。整個系統乃基於維基建立。維基者,一流行共筆引擎,為合作社區之建立提供框架矣。吾等鼓勵譯者相互幫助,用各種方法打破策與語之界限,成為開發者與譯者之間粘合劑。

子無需知道如何編寫程序。如果熟悉維基軟件,子可以快速學會 translatewiki.net 之使用方法。唯一之求乃掌握譯語、有一網頁瀏覽器並且具有開放態度。

translatewiki.net 之旗艦策 – 維 – 目前使用超過三百語。Translatewiki.net 每月收到超過百語之新。