ကၠာဲစၠောအ်ဘာသာ: ဗီုလဵုဂွံ စ

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Translating:How to start and the translation is 100% complete.
translatewiki.net
Introduction
Getting started
Translation tutorial
How to start
See also
Localisation guidelines
Translating offline
FAQ
Support

ဗီုလဵု သ္ဂောအ် စ

သွက်ဂွံစဂွံဂှ်၊ ဗွဲကိုပ်ကၠာအိုတ် မၞး ဒးနွံကဵု အကံက်မွဲ ပ္ဍဲကဵု translatewiki.net ကၠောန်ခၞံ အကံက်မွဲဂှ် ဒးကေတ်အခိင် အောန်နူ မွဲမိနေတ် တုဲမ္ဂး စၞောန်ထ္ၜးကဵု မၞး ဗီုဂွံဆက်ကၠောန်အာ ဂတဂှ်ရ။

မၞးကလိဂွံ အကံက်မွဲရမ္ဂး ဗွဲကိုပ်ကၠာ သွက်မၞးဂွံတီ မၞးကၠာဲစၠောအ် ဘာသာဂှ် ဂွံဟွံဂွံတုဲ ဗဵုစမ်ရံင် မလိက် သွက်ဂွံ ကၠာဲစၠောအ် ဘာသာဂှ်ညိ။ ပရေင်ကၠာဲစၠောအ်မၞးဂှ် ပြံင်လှာဲအာ တိုက်ရိုက် ဟွံသေင်။ အရာမၞး မကၠာဲစၠောအ်လဝ်တအ်ဂှ် ညးလွပ် မပတှ်ေ ဖျေဟ်စိုတ်ဂွံတအ် ကလေင်စၟဳစၟတ်တုဲဟေင် ဆက်ကဵုအခေါင် ကုမၞး သွက်ဂွံ ဆက်ကၠာဲအာရ။ မၞးမဂွံစၟတ်သမ္တီ မၞိဟ်တြာဲဘာသာမွဲတုဲမ္ဂး အရာ မၞးမကၠာဲစၠောအ်လဝ်တအ်ဂှ် ကာလကလေင်တၟိ ပရဝ်ဂရာမ်/ဝေပ်သာက်မ္ဂး ဍေဟ်ပြံင်လှာဲဗက်ရ။

အဆက် လ္ပကဵု ပိုတ်ညိ

Support ဂှ် မဒှ်ဒၞာဲ မၞးမဂွံ သၟာန်၊ ဟွံသေင်မ္ဂး သွက်ဂွံ ပတိုန်လညာတ် နာနာသာ်ရ။

ပါင်မုက် ပ္ဍဲကဵု ဘာသာ မၞးမပါလုပ်ကၠောန် ဥပမာ ပါင်မုက်:ဝှာင် ဂှ် ဒှ်ဒၞာဲ မၞးကလိဂွံ တင်ဂၞင် ကေုာံ စရင်လၟိဟ် မဆေင်စပ် ကုအရေဝ်ဘာသာဂှ်ရ။ ဒၞာဲဂှ် သီုဒှ် ဒၞာဲမဆက်စၠောအ် ကုညးတြာဲဘာသာတၞဟ် သွက်ဂွံ ချပ်ဂၞန်စ မဆေင်ကဵု မပ္တံ မအရေဝ်ဝေါဟာရဂမၠိုင်ရ။

Special:WebChat ဂှ် ကဵုအခေါင် ကုမၞး သွက်ဂွံ ဆက်စၠောအ် ကု လာင် IRC ပိုယ် ပ္ဍဲကဵု ဗရဝ်သာမုက်လိက်မၞးရ။ မိက်ဂွံတီ ပရူ IRC မ္ဂး လုပ်အာ ပ္ဍဲ m:IRC ညိ။ ဟီုဂၠေအ်အ်မ္ဂး မၞးချပ်ဂၞန် ကုညးမဇၞော်မောဝ် ကေုာံ ကောန်ကမၠောန် ပ္ဍဲ translatewiki.net အခိင်ဟွံရုဲရ။ ပိုယ်တအ်ဂှ် ကၠောန်ဒၟံင်ကမၠောန် လၟိုန်ကာလရ။

စ ကၠာဲ ဒၟံၚ်

ကြဴနူ မၞးကလိဂွံ အခေါင် သွက်ဂွံ ကၠာဲစၠောအ်ဘာသာတုဲမ္ဂး မၞးလုပ်အာ ပ္ဍဲဇရေင် ကိရိယာ တြာဲဘာသာရ။ ပ္ဍဲဒၞာဲဂှ်မ္ဂး မအရေဝ် မဆေင်စပ်တအ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ပကောံစွံလဝ်ရ။ ပရေင်ကၠာဲစၠောအ်ဘာသာ ဗွဲမဂၠိုင်တအ်ဂှ် စကာ ကိရိယာဂှ်တုဲ ကၠောန်ဒၟံင်ရ။ ဆက်ဗှ် the tutorial.

လၟေင်ကမၠောန် မပၠုပ်စရင် သွက်ဂွံကၠာဲစၠောအ် မဳဒဳယာဝဳကဳ

ညးတြာဲဘာသာ ပ္ဍဲကဵု ပရဝ်ဂျေတ်တၞဟ်တအ်ဂှ် တတ်ၜက်ထောအ် တင်ဏအ်ညိ။

မအရေဝ် သွက်ဂွံရုဲစှ်ဂမၠိုင်

  • ကလေင် စၟဳစၟတ် မအရေဝ်တအ်ဂှ် ကိတ်ညဳဒၟံင် (ဒၞာဲမစကာ၊ လုပ်အဝေါင်/ဟွံလုပ်အဝေါင်) ကုဒၞာဲရဟာ။
  • ကၠာဲစၠောအ် ယၟု မုက်လိက်တၟေင်၊ မအရေဝ်မာဂေတ်၊ ယၟုဒတန် ပ္ဍဲ [[Special:AdvancedTranslate]] (temporary disabled; ဆက်ဗှ် phab:T109235)
  • ကၠာဲစၠောအ် မအရေဝ် ဆက်တိတ် မစကာ ပ္ဍဲကဵု ဝဳကဳမဳဒဳယာ ဝဳကဳဂမၠိုင်
  • ကၠာဲစၠောအ် မအရေဝ် ဆက်တိတ် မသၟေဟ်ဂမၠိုင်
  • ကလေင် စၟဳစၟတ် မအရေဝ်တအ်ဂှ် ကိတ်ညဳဒၟံင် (ဒၞာဲမစကာ၊ လုပ်အဝေါင်/ဟွံလုပ်အဝေါင်) ကုဒၞာဲရဟာ အကြာ မအရေဝ်အဓိက ကဵု မအရေဝ်ဆက်တိတ်ဂမၠိုင်
  • ဆက်မင်မဲ ကၠောန်အာ ပရေင်ကၠာဲဘာသာ သွက်အရေဝ်ဘာသာ မၞး။ မိက်ဂွံကဵု ကသပ် အောန်အိုတ် မွဲဂိတု မွဲအလန်။

ယဝ်ရ မၞးမိက်ဂွံ ဆက်တီမ္ဂး ဆက်ဗှ်ညိ။ မၞးသ္ဒးဗှ်တွဵု ဟွံသေင် တၞဟ်နဂွံတီကၠိုဟ်ဂၠိုင်တုဲ မိက်ဂွံကဵု ဆက်ဗှ်ရ။ သွက်ကၠာဲဘာသာဂှ် မၞးဒးနွံပၟိက် အခိင်ၜါပိတ္ၚဲ ဒှ်မာန်ရ။ ကာလ နွံပၟိက် မိက်ဂွံတီမ္ဂး ကလေင်ကၠုင်ဗှ်ပၠန်လေဝ်ဂွံရ။

တင်သမ္တီ: ကၠာဲစၠောအ် လေန်၊ ယၟုဒတန်၊ ကေုာံ မအရေဝ်တအ် အတိုင်ဍေဟ် မနွံဂှ်ညိ၊ လ္ပထပ်ဗပေင်စုတ် ၜိုတ်မနွံပၟိက်ဂှ်ညိ!